Мельник Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: „Практичний курс першої іноземної мови”, „Практичний курс англійської мови”, „Практика усного та писемного мовлення”, „Вступ до спеціальності”, „Практична граматика англійської мови”

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія мовної комунікації, прагмалінгвістика.

Основні публікації за останні 3 роки:

  1. Мельник І.В. Мовна особистість – об’єкт лінгвістичного дослідження. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2017. Випуск 8. С.72-73.
  2. Мельник І.В. Реалізація провокаційного мовлення у конфліктних ситуаціях інституційного дискурсу Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції, 2017. URL: http://englishcontext.kpnu.edu.ua/tag/t2017-2/
  3. Мельник І.В. Реалізація стратегії блефування у провокаційному мовленні. Молодий вчений. 2018. №1. С. 235-238.
  4. Мельник І.В. Характерні особливості мовної особистості успішного провокатора Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції, 2018. URL: http://englishcontext.kpnu.edu.ua/2018/03/27/608/
  5. Мельник І.В. Особливості ситуативного контексту провокаційного мовлення. Молодий вчений. 2019. №9. С. 334-337
  6. Мельник І.В. Порушення тональності спілкування як причина комунікативних невдач у ситуаціях провокаційного мовлення. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 105-109.