Становлення кафедри англійської мови пов’язане із заснуванням  у 2002 році факультету іноземної філології у Кам’янець Подільському університеті. Однак її появі як самостійної структури передувала багата й цікава історія викладання іноземних мов в університеті з часу його фундації.
У 1962 році в Кам’янець-Подільському інституті створено кафедру іноземних мов. У 1984 р. на філологічному факультеті було відкрито нові спеціальності – «Українська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова», «Російська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова». На розвиток і зміцнення цих спеціальностей кафедра  спрямувала всі зусилля. Створено фонолабораторію, підготовлено навчальні програми, зібрано художню літературу, підручники та навчальні посібники. Низка викладачів англійської мови пройшли стажування у США, Великобританії, ФРН та Швейцарії. Кафедра зростала, її склад поповнювався молодими високваліфікованими фахівцями, тому у вересні 1992 року внаслідок її поділу були утворені дві кафедри – загальноінститутська кафедра іноземних мов та кафедра іноземної філології як одна з фахових кафедр на філологічному факультеті. Завідувачем кафедри іноземної філології стала кандидат філологічних наук, доцент Л. О. Іванова.

У 1997 році започатковано підготовку фахівців з нової спеціальності – «Іноземна (англійська/німецька) мова та література». У 2002 році відкрито факультет іноземної філології, що сприяло поділу кафедри іноземної філології на дві повноцінних структури – кафедру англійської мови, яку очолив кандидат філологічних наук, доцент В.П. Халупко, та кафедру німецької мови під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Л.О. Іванової.
З 2014 до 2020 р. кафедру англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент О. В. Галайбіда. З червня 2020 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор А.А. Марчишина.
Сьогодні у своєму складі кафедра налічує 12 висококваліфікованих науково- педагогічних працівників (1 доктор філологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук і 1 кандидат педагогічних наук, з них 1 професор та 6 доцентів), які забезпечують викладання понад 20 дисциплін на ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)», «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Насичене академічне життя кафедри скеровується у кількох напрямах: науковому (участь НПП у найрізноманітніших наукових форумах в Україні й за кордоном, організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій різного рівня, опонування дисертацій та робота в складі спеціалізованих вчених рад, рецензування наукової й навчально-методичної продукції, висока публікаційна активність викладачів, залучення студентів до наукових досліджень), виховному (кафедра англійської мови – ініціатор численних круглих столів, бесід, концертів; куратори академічних груп працюють у найтіснішому контакті зі студентами), міжнародному (співпраця з TESOL-Ukraine, участь у програмах академічної мобільності НПП і студентів, публікації в зарубіжних виданнях, зокрема, індексованих у Scopus та Web of Science, запрошення іноземних фахівців за програмами Фулбрайта й Корпусу миру до викладання за ОПП), профорієнтаційному (співпраця з керівниками й педагогічним складом ЗЗСО, закладів передвищої й вищої освіти, проведення різноманітних заходів для старшокласників тощо).
НПП кафедри працюють членами комісії предметних олімпіад, конкурсів, змагань т.ін.; керують науково-педагогічним стажуванням НПП з інших закладів вищої й передвищої освіти; керують підготовкою науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та беруть участь у роботі журі МАН; входять до складу професійних об’єднань і фахово орієнтованих організацій. Колектив кафедри працює над колективною темою «Англомовний текст і дискурс у парадигмі лінгвістики і методики навчання англійської мови».

На вимогу часу формат співпраці викладачів і студентів набуває нових форм. Зокрема, реалізація дистанційного навчання, що забезпечується кафедрою, відбувається на платформах MOODLE, Google Meet, Skype, Zoom, Viber. Кафедра англійської мови щорічно проводить Регіональну науково-практичну конференцію «Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти» та «Англомовний текст і дискурс у парадигмі лінгвістики і методики навчання англійської мови» Здобувачі вищої освіти, які опановують англомовні спеціальності, мають можливість реалізувати свої наукові зацікавлення як учасники 11 наукових гуртків, роботою яких керують НПП кафедри англійської мови. Постійною та плідною є співпраця з випускниками.
Колишні студенти, а нині – успішні фахівці працюють у різних сферах (заклади загальної середньої освіти, заклади вищої та перед вищої освіти, дошкільні дитячі заклади, комерційні структури, заклади сфери послуг і туризму, перекладацька й редакційна діяльність, логістичні послуги, ІТ-індустрія та ін.).
Кафедра англійської мови проводить наукове консультування установ, організацій відповідно до укладених угод про співпрацю. Взаємозв’язок роботи кафедри й закладів загальної середньої освіти засвідчує участь учителів-практиків у проведенні аудиторних занять, виховних заходів, наукових подіях. Зокрема, традиційною є участь коллег-педагогів у роботі конференцій, організованих кафедрою англійської мови, та публікації тез їхніх доповідей.