Становлення кафедри англійської мови пов’язано із заснуванням  у 2002 році факультету іноземної філології у Кам’янець-Подільському університеті. Однак її появі як самостійної структури передувала багата та цікава історія викладання іноземних мов в університеті з часу його фундації.

У 1962 році в Кам’янець-Подільському інституті створено кафедру іноземних мов. У 1984 на філологічному факультеті було відкрито нові спеціальності – «Українська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова», «Російська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова». На становлення і зміцнення цих спеціальностей кафедра спрямувала всі зусилля. Створено фонолабораторію, підготовлено навчальні програми, зібрано художню літературу, підручники та навчальні посібники. Низка викладачів англійської мови пройшли стажування у США, Великобританії, ФРН та Швейцарії. Кафедра зростала, її склад поповнювався молодими високваліфікованими фахівцями, тому у вересні 1992 року внаслідок її поділу були утворені дві кафедри – загальноінститутська кафедра іноземних мов та кафедра іноземної філології як одна з фахових кафедр на філологічному факультеті. Завідувачем кафедри іноземної філології стала кандидат філологічних наук, доцент Л. О. Іванова.

У 1997 році започатковано підготовку фахівців з нової спеціальності – «Іноземна (англійська/німецька) мова та література». У 2002 році відкрито факультет іноземної філології, що сприяло поділу кафедри іноземної філології на дві повноцінних структури – кафедру англійської мови, яку очолив кандидат філологічних наук, доцент В.П. Халупко, та кафедру німецької мови під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Л.О. Іванової.

З 2014 по 2020 рік кафедру англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент О. В. Галайбіда. З червня 2020 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, доцент, професор А.А. Марчишина.

Сьогодні у своєму складі кафедра налічує 15 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (1 доктор філологічних наук, 10 кандидатів філологічних наук і 1 кандидат педагогічних наук, з них 7 доцентів), які забезпечують викладання понад 20 дисциплін на ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)», «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Насичене академічне життя кафедри скеровується у кількох напрямах: науковому (участь НПП у найрізноманітніших наукових форумах в Україні та за кордоном, організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій різного рівня, опонування дисертацій та робота в складі спеціалізованих вчених рад, рецензування наукової продукції, висока публікаційна активність викладачів, залучення студентів до наукових досліджень), виховному (кафедра англійської мови – ініціатор численних круглих столів, бесід, концертів; куратори академічних груп працюють у найтіснішому контакті зі студентами), міжнародному (співпраця з TESOL-Ukraine, участь у програмах академічної мобільності НПП і студентів, публікації в зарубіжних виданнях, зокрема, індексованих у Scopus Web of Science, запрошення іноземних фахівців за програмами Фулбрайта й Корпусу миру до викладання за ОПП), профорієнтаційному (співпраця з керівниками й педагогічним складом ЗЗСО, закладів передвищої й вищої освіти, проведення різноманітних заходів для старшокласників тощо).

НПП кафедри працюють членами комісії предметних олімпіад, конкурсів, змагань тощо; керують науково-педагогічним стажуванням НПП з інших закладів вищої й передвищої освіти; керують підготовкою науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; беруть участь у роботі професійних об’єднань та фахово орієнтованих організацій. Колектив кафедри працює над колективною темою «Англомовний текст і дискурс у парадигмі лінгвістики і методики навчання англійської мови».