Становлення кафедри англійської мови пов’язано із заснуванням  у 2002 році факультету іноземної філології у Кам’янець-Подільському університеті. Однак її появі як самостійної структури передувала багата та цікава історія викладання іноземних мов в університеті взагалі.

У 1962 році в Кам’янець-Подільському інституті створено кафедру іноземних мов. На посаду завідувача кафедри призначено Н. Є. Нагатенко (Захарову), яка очолювала її упродовж наступних 36 років.

У 1984 на філологічному факультеті було відкрито нові спеціальності – «Українська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова», «Російська мова і література та іноземна (англійська/німецька) мова». На становлення і зміцнення цих спеціальностей кафедра спрямувала всі зусилля. Створено фонолабораторію, підготовлено навчальні програми, зібрано художню літературу, підручники та навчальні посібники. Низка викладачів англійської мови пройшли стажування у США, Великобританії, ФРН та Швейцарії (В. П. Халупко, С. М. Федірко, А. А. Марчишина, Н. В. Ситник, А. П. Ситник, Н. Г. Коваль).

За короткий час кафедра зросла, її склад нараховував понад 20 осіб, які виконували великий обсяг роботи. Тому у вересні 1992 року внаслідок її поділу були утворені дві кафедри – загальноінститутська кафедра іноземних мов та кафедра іноземної філології як одна з фахових кафедр на філологічному факультеті. Завідувачем кафедри іноземної філології стала кандидат філологічних наук, доцент Л. О. Іванова.

У 1997 році започатковано підготовку фахівців з нової спеціальності – «Іноземна (англійська/німецька) мова та література». У 2002 році відкрито факультет іноземної філології, відбувається поділ кафедри іноземної філології на кафедру англійської мови, яку очолив кандидат філологічних наук, доцент В.П. Халупко та кафедру німецької мови під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Л.О. Іванової.

З 2014 по 2020 рік кафедру англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент О. В. Галайбіда. З червня 2020 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор А.А. Марчишина.

У своєму складі кафедра налічує 15 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (1 доктор філологічних наук, 10 кандидатів філологічних наук і 2 кандидати педагогічних наук,з них 8 доцентів), які забезпечують викладання понад 20 дисциплін.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях в Україні та за кордоном (у Білорусі, Польщі, Німеччині, Чехії).

Кафедрою англійської мови здійснювалося міжнародне співробітництво з такими інституціями:

–      TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) – міжнародна організація викладачів англійської мови – офіс  в місті Александрія (Alexandria, Virginia, USA). На базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету була проведена 17-та Міжнародна TESOL-Ukraineконференція “Englishin Globalised World” (15-16 вересня 2012року). У конференції взяли участь понад  330 викладачів вищих та середніх навчальних закладів України, США, Великої Британії, Ірландії, Фінляндії, Білорусі, Молдови. Доповіді відображали широкий спектр досліджень, які здійснювалися науковцями та викладачами вищих та середніх навчальних закладів у галузі лінгвістики, дискурс ознавства, лінгвометодики, комп’ютерної лінгвістики та лінгвометодики з впровадженням новітніх інформаційних технологій, соціолінгвістики, перекладознавства.

–      Програма Фулбрайта — програма грантів для міжнародного обміну науковців, викладачів, студентів та професіоналів, заснована сенатором США Джеймсом Фулбрайтом. Програма фінансується Державним департаментом США та урядами країн-учасників, а також освітніми установами, фундаціями та приватним сектором.

У 2014 році викладач Н.Г. Коваль стала Фулбрайтівським стипендіатом і поїхала до США для навчання за магістерською програмою.

У 2014-2015 н.р. на кафедрі низку занять проведено Фулбрайтівським стипендіатом з США Грейс Магоні, що, безумовно, підвищило рівень володіння студентів живою англійською мовою, розширило їхні знання про країну, мову якої вони вивчають.

У липні 2014 року на кафедрі англійської мови  для викладачів та студентів професором Лондонського коледжу Джулією Авсюкевич була проведена літня методична школа, на якій були презентовані інноваційні методичні розробки та програми з англійської мови.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи у проблемних групах та наукових гуртках, результатами їх досліджень є участь у студентських конкурсах наукових робіт, наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня, публікації результатів у збірках наукових праць.

У 2015 році студентка 5 курсу Кунцьо Оксана зайняла друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник – к.філол. н., доцент Кришталюк Г. А.)

У 2013 році на базі кафедри започатковано проведення щорічної Міжнародної студентської Інтернет-конференції “Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти”, в якій у 2015 році взяло участь понад 50 учасників з Житомирського державного університету ім. Івана Франка, Чернігівського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка, Київського лінгвістичного університету, Донецького національного університету (м. Вінниця), Брестського університету (Білорусь).

З 2012 року проводиться щорічна Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».

Кафедрою традиційно проводяться тижні англійської мови, Шекспірівські читання. На кафедрі діє «Центр американо-британських досліджень», основними завданнями якого є дослідження англійського та американського політичного, газетного, художнього дискурсу, освітніх програм Великої Британії та США, лінгвокраїнознавчих аспектів художнього тексту та лінгвокраїнознавчих особливостей англомовної етнокультури, забезпечення розвитоку у студентів міжкультурної компетенції.

Викладачі активно долучаються до створення навчально-методичних та навчальних посібників. У 2015 році електронний навчальний посібник доцента кафедри англійської мови М. В. Матковської “An Introduction to Old English” нагороджено Почесним дипломом лауреата на Сьомому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (20-22 жовтня 2015 р., м. Київ).