Наукова робота кафедри англійської мови

Тема науково-дослідної роботи кафедри англійської мови «Англомовний дискурс у парадигмі лінгвістики та методики навчання іноземних мов». Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідження англомовних текстів різних жанрів у вимірі сучасних лінгвістичних підходів, що передбачає аналіз структури семантики функціонування мовних одиниць в англомовних текстах, дослідження комунікативних та когнітивних аспектів англомовного дискурсу, особливостей формування іншомовної комунікативної компетентності.

У 2014-2018 роках викладачами кафедри здійснено понад сто публікацій у наукометричних та фахових виданнях. Видано 5 монографій, 16 навчальних і навчально-методичних посібників. Електронний навчальний посібник An Introduction to Old English Матковської М.В. нагороджено Почесним дипломом лауреата за участь у роботі Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 20-22 жовтня 2015 р., м. Київ. У 2018 році доцент кафедри А.А. Марчишина захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)»

Кафедра англійської мови має зв’язки з профільними кафедрами провідних ЗВО України: кафедрою англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедрою англійської мови Донецького національного університету (м. Вінниця), факультетом іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У співпраці з колективами цих кафедр щорічно організовує такі всеукраїнські та міжнародні конференції:

  • Міжнародна студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»;
  • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»;
  • Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».

При кафедрі діє науково-навчальний центр  «Центр американо-британських досліджень», основними завданнями якого є дослідження англійського та американського політичного, газетного, художнього дискурсу, лінгвокраїнознавчих аспектів художнього тексту та лінгвокраїнознавчих особливостей англомовної етнокультури, забезпечення розвитку у студентів компетентності міжкультурної комунікації.

Викладачі кафедри проходять стажування в закордонних ЗВО (О.В. Галайбіда  О.О. Барбанюк, А.О. Хоптяр). Беруть участь у програмах Erasmus+ (А.О. Хоптяр, Т.В. Сторчова)