Порівняльна стилістика англійської та української мов

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Порівняльна стилістика англійської та української мов 1. Мета дисципліни: сформувати у студентів рівень лінгвостилістичної компетенції, що дозволяє оперувати загальнонауковими основами стилістики, стилістичною термінологією, стилістичними ресурсами, технікою стилістичного аналізу українського/англійського тексту. Завдання дисципліни: усвідомлювати та реалізувати принципи  стилістичної

Теорія і практика перекладу художнього тексту

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу художнього тексту   1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору. Зв’язок з

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Практика усного та писемного мовлення англійської мови Опис (анотація): Практика усного та писемного мовлення англійської – дисципліна, яка практично готує студентів в контексті загальнофілологічної підготовки, предметом дослідження якої є практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок, умінь та соціокультурних компетенцій,

Теорія і практика перекладу

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу   1. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичної бази, необхідної для успішного розвитку навичок перекладацької діяльності, вивчення перекладацьких термінів і понять; ознайомлення з основними віхами історії розвитку європейського і зокрема українського перекладу, визначення

Основи теорії іншомовної комунікації

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   Основи теорії іншомовної комунікації 1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» у контексті підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) є іншомовна комунікативна грамотність майбутнього спеціаліста, яка передбачає пошук шляхів підвищення

Никитюк Світлана Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення, практична граматика англійської мови, ділова іноземна мова (англійська). Наукові інтереси: антропоніміка, соціолінгвістика, функціональна стилістика, білінгвальний переклад поетичних творів. Основні публікації за останні

Теоретичний курс англійської мови

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   Теоретичний курс англійської мови Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня

Теорія і практика перекладу художнього тексту

Анотація навчальної дисципліни Теорія і практика перекладу художнього тексту   1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору. Зв’язок з