Главацька Олена Іванівна (01.12.1968, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл.) – дослідниця проблем деривації та словотвірної семантики російської та англійської мов, системних зв’язків одиниць мотиваційних пар, лексикографії, лінгводидактики; проблем методики навчання англійської мови; кандидат філологічних наук (2007), доцент (2013).

1986 закінчила Кам’янець-Подільську СШ № 10.

1986-1991 навчалася на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1990 року працювала вчителем у СШ № 10 м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

В червні 2007 в інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН України захистила кандидатську дисертацію «Человек в современном русском словообразовании (субстантивная производная лексика ’лица’)».

З вересня 2007 – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри англійської мови. Дисципліни: Методика викладання англійської мови, Практика усного та писемного англійського мовлення, Друга іноземна мова (англійська).

Автор понад 50 наукових та методичних публікацій.

1. Толково-словообразовательный словарь субстантивов лица русского языка. Елец: ЕГУ им.И.А. Бунина, 2012. 647 с. (у співавт.)

2. Субстантивы лица в современных русском и английском языках (структурно-семантический аспект) : монографія. Saarbrücken : LAMBERT Academic Publishing, 2015. 248 с.

2020

3. «BASIC ENGLISH GRAMMAR» Довідник з англійської мови : навчальний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 124 с.

4. Basic English: Conditional Sentences : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 60 с.

5. Формування методичної компетентності у майбутніх вчителів іноземних мов і культур в процесі самостійної роботи. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 24-29.

2019

6. Педагогічна практика. Методичні рекомендації для виконання завдань з англійської мови : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. 60 с.

7. Структурно-семантическая организация наименований человека в современных русском и английском языках (отадъективная производность). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 82-84.

8. Словотвірна синонімія у сфері  субстантивів на позначення особи. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 28-33.

2018

9. Наименования лица отглагольной производности современных русского и английского языков. Virtus, CPM “ASF”, 2018. № 10. С. 148-152.

10. Англійські неономінації особи тематичної групи ’захист навколишнього середовища’. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 26-27.

11. Англійські телескопічні новотвори на позначення особи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 

12. Англійські новації особи тематичної групи ’travel and tourism’. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28-29 березня 2018 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 128 с. С. 15-21.

2017

13. Номинации с компонентом -phob(e)/(о)фоб в современных английском и русском языках. Scientific Development and Achievements : сб. науч. трудов. “ΛΌГOΣ”. Ч. 1. С. 140-143.

14. Сучасні методики формування пізнавальної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 31-34.

15. English shortening-neonominations with the meaning ’a person’. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 3. С. 24-25.

2016

16. Универбация как один из видов компрессивного словообразования в лингвистике. Проблеми лінгвістичної семантики : Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Рівне : РДГУ, 2016. С. 3-6.

17. Универбация и имена лица современных русского и английского языков. Virtus, CPM “ASF”, 2016. № 10. С. 148-152.

18. Субстантивы лица с суффиксом -ант/ ant в русском и английском языках. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3. С. 20-21. 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури