Мітроусова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наратологічні аспекти художньої еволюції Дж. Джойса»зі спеціальності10.01.04–література зарубіжних країн(Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського)

Основні навчальні дисципліни: Практична фонетика англійської мови, Практичний курс англійської мови, Практика усного та писемного мовлення”

Наукова біографія

У 1999 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, факультет романо-германських мов. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Англійська мова та література”, здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя французької мови.

З 1999-2001 рр. викладала англійську мову в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький), кафедра перекладу гуманітарного факультету.

З 2001 року викладає англійську мову в Кам’янець-Подільському національному університеті імені І. Огієнка, кафедра англійської мови, факультет іноземної філології.

Автор понад 40 наукових розвідок, монографії, навчально-методичних посібників; учасниця міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, фоностилістика англійської мови, фонологія, лінгвокультурологія.

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

The Aspects of Phonetics and Phonology / Наукові праці Кам’янець – Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка, 2019.  Вип.18.  Т.3. С.47

The Pros and Cons of The Audio-Lingual Method in English language teaching / методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.55-56.

Особливості функціонування кольоропозначень у романі Джуліана Барнса “Англія, Англія” / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 50. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.117-120.ІndexCopernicus (ІС)

Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.XVI.ІndexCopernicus (ІС)

Особливості функціонування кольоропозначень у романі Джуліана Барнса “Англія, Англія”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 50. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.117-120. Іndex Copernicus (ІС) Фаховий

Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.XVI. С.70-75. Фаховий +Іndex Copernicus (ІС)

Особливості фоносемантичної організації роману Дж. Джойса «Фіннеганів Помин». Філологічний дискурс: зб. наукових праць. Хмельницький.2020.Вип.11. С.92-99. Index Copernicus.

Графічні засоби мовної гри в романі Пола Бітті «Запроданець». «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Т. 32 (71). № 3. 2021. С.47-51. – Категорія «Б»

Yankovets, O., Mitrousova, T., Svintsitska, O., Mychkovska, V., Bahrii, H., Herasimova, O., Bloshchynskyi, I. (2023). Functions of the terminological units of english border terminology. World Journal of English Language, 13(1), 200-204. doi:10.5430/wjel.v13n1p200 Scopus

Навчальні видання та посібники:

1.Time To Read: Detective Stories 2: навчально-методичний посібник для домашнього читання для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей. Укладачі: Т.В. Мітроусова. А.А. Марчишина. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2022. 188 с. ISBN 978-617-8021-89-4

2.Мітроусова Т.В.. Time to Read: detective stories: навчально-методичний посібник для домашнього читання для філологічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 164 с. (ISBN 978-617-7887-57-6)   (6,83 друк.арк.)

3.Мітроусова Т. В. The Essentials of English Phonetics: методичні рекомендації з практичної фонетики англійської мови. Кам’янець-Подільський, 2019. 64 с.

4.Мітроусова Т.В. English Grammar with Pleasure: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з практичної граматики англійської мови. Чернівці: ТОВ «Колір», 2019. 60 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури