АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Англомовнабізнес-комунікація

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Англомовна бізнес-комунікація» у контексті підготовки фахівців галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка підприємства. Економіка є підготовка висококваліфікованих, вмотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-економістів у ході комплексної реалізації практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної, ділової та лінгвокраїнознавчої іншомовної компетентності.

Професійно-педагогічна мета полягає у формуванні комунікативно-бізнесовоїіншомовної компетентності. Вона передбачає володіння мовою на рівні, що визначається конкретною бізнес ситуацією, і оволодіння вміннями ділового спілкування.

Взаємозв’язок дисципліни «Англомовна бізнес-комунікація» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: Іноземна мова (англійська).

2. Перелік компетентностей,здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, іншомовної комунікації, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

Сфери реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: бізнесова, перекладацька, науково-дослідницька діяльність, бізнес-аналітика.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

 1. Unit 1: Introduction into Business English
 2. Unit 2: Recruitment
 3. Unit 3: Writing CV and Letter of Application
 4. Unit 4: Jobinterviews
 5. Unit 5: Business Etiquette
 6. Unit 6: Types of Business Organizations
 7. Unit 7: Company Structure
 8. Unit 8: Money Matters
 9. Unit 9: Telephoning
 10. Unit 10: Giving a Successful Presentation.

4.Форма семестрового контролю: екзамен.

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Хоптяр Алла Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.

6. Перелік основної літератури:

 1. Богацкий И.С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английскогоязыка. Словарь-справочник. – Киев: «Логос», 1997. –  352 с
 2. Скебкова-Пабат М.А. Ділова англійська мова: Навчальний посібник – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 392 с.
 3. Verkhovtseva J. M. Making a New Start. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови. – Вінниця, 2001. – 256 с.
 4. Aspinall Tricia, Bethell George. Test your Business Vocabulary in Use.  Cambridge University Press, 2003.
 5. Граматика англійської мови. Неособові форми дієслова: Навчальний посібник. — Вид. 3-е, доп. і перероб. / Т.В. Кеба. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. — 188 с.

 

Науково-педагогічний керівник                                        А.О.Хоптяр

Завідувач кафедри                                                                О.В. Галайбіда