Анотація навчальної дисципліни

Аспекти англійсько-українського перекладу

1.Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичної бази, необхідної для успішного розвитку навичок перекладацької діяльності, вивчення перекладацьких термінів і понять; ознайомлення з основними віхами історії розвитку європейського і зокрема українського перекладу, визначення ролі перекладу для обміну інформацією та збагачення національних мов, поглиблення у студентів знань англійської мови; підготовка до проведення перекладознавчої науково-дослідницької роботи. У курсі викладаються основні положення перекладу та сучасного перекладознавства як міждисциплінарної галузі та як окремої лінгвістичної дисципліни. Також метою курсу є  розвинути у студентів практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу, ознайомити студентів з типовими проблемами, що виникають під час перекладу, з типами і видами перекладу та способами досягнення вірної передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки.

Зв’язок з іншими дисциплінами: Практика усного та писемного англійського мовлення, Стилістика та Лексикологія англійської мови

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

  • знанняосновних етапів формування, напрямків та перспектив розвитку теоретичного перекладознавства; науково-методологічної бази і термінології сучасного теоретичного перекладознавства;
  • здатність використовувати різні види і типи перекладу, здійснювати перекладацьку діяльність,вибирати відповідну модель і систему прийомів перекладу для забезпечення адекватного відтворення цільовою мовою усної комунікації або писемного тексту;
  • уміння застосовувати лексичні, граматичні, стилістичні трансформації, враховуватилінгвокультурні особливості перекладу;
  • здатність забезпечувати діалог культур у процесі вивчення іноземної мови, застосовувати набуті знання в умовах міжкультурної комунікації.

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни формують загальну перекладацьку компетентність та навички перекладацької діяльності, якіроблятьстудента / випускника ЗВО конкурентоспроможним  у світовому та європейському освітньо-науковому просторі (який здебільшого є англомовним) та при працевлаштуванні (на посади, які вимагають не тільки знання іноземної мови, але й уміння перекладати усне та писемне мовлення).

 

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.TranslationTheoryandPractice.

Тема 1. Theoreticalandmethodologicalaspectsoftranslation.A shorthistoricaloutlineofEuropeanandUkrainiantranslation

Тема 2. TheprocessofTranslationandCommunication.

Тема 3. Adequateandequivalenttranslation

Тема 4. Lexicalaspectsoftranslation

Тема 5. Grammaticalaspectsoftranslation

Тема 6. Translationandstyle

Тема 7. Translationof phraseological and nationally biased units

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: залік

5. Викладацький склад:О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

  1. КорунецьІ.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова книга», 20 – 448 с.
  2. Мірам Г. Е. Основи перекладу: Курс лекцій: Навчальний посібник – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003.-240 с.
  3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: Навч. посіб. / За ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 310 с.