АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ділова англійська мова

(назва навчальної дисципліни) 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни:оволодіння студентом діловою англійською мовою як засобом ділового спілкування на професійному рівні, аналізом економічної ситуації та економічної діяльності в світі, знайомством зі  світовим досвідом і досягненнями  в  галузі  економіки для подальшого використання їх в своїй практичній діяльності

Зв’язок з іншими дисциплінами: курс тісно пов’язаний із  дисципліною Практика усного і писемного англійського мовлення, Стилістика англійської мови, Лексикологія англійської мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

  • знання різних аспектів культури і мовної поведінки у побутовому та професійному середовищі;
  • володіння лексичним матеріалом пов’язаним з бізнес комунікацією та стилістичними особливостями діловодства;
  • вміння користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;
  • здатність готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію;
  • вміння аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
  • вміння ефективно спілкуватися в академічному і професійному оточенні, що повинно проявлятися в різних типах мовленнєвої поведінки (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовний модуль 1:

Unit 1:  Introduction into Business English

Unit 2:  Recruitment

Unit 3:  Writing CV and Letter of Application

Unit 4:  Jobinterviews

Unit 5:  Business Etiquette

Unit 6:  Types of Business Organizations

Unit 7:  Company Structure

Unit8:  Money matters

Unit 9:  Telephoning

Unit 10: Giving a Successful Presentation

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. – аудиторних, 80 год. самостійної роботи)

Форма підсумкового контролю: залік (8 семестр)

4. Викладацький склад: А.О. Хоптяр, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

5. Перелік основної літератури:

  1. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. – Киев: «Логос», 1997. –  352 с.
  2. Скебкова-Пабат М. А. Діловаанглійська мова: Навчальний посібник – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 392 с.
  3. Verkhovtsova J. M. Making a New Start. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови. – Вінниця, 2001. – 256 с.
  4. Cotton, David.MarketLeader. IntermediateBusinessEnglish: CourseBook / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Longman, 2006. – 176 р.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 А.О.Хоптяр

                                                                (підпис)                                                             

Завідувач кафедри                                ___________                                 О.В. Галайбіда

                                                                (підпис)