АНОТАЦІЯ

про вибіркову навчальну дисципліну
«Друга іноземна мова»
для магістрів 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

додаткової спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції; виробленні вмінь педагогічного спілкуваннярозвиток у студентів умінь та навичок користуватися англійською мовою  у професійних, наукових та інших цілях.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: фонетика, лексикологія, граматика сучасної англійської мови, стилістика, вікова психологія, педагогіка.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови; її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці, про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови;
 • про фонетичну сторону англійського мовлення: фонеми та їх артикуляційно-акустичні характеристики, основні модифікації звуків у потоці мовлення, фонетичну організацію слів (складу, словесного наголосу), інтонацію та її основні компоненти (мелодику, ритм, паузацію, наголос, темп, гучність і тембр), транскрипцію або інші умовні символи та графічні можливості відображення інтонації;
 • граматичний та лексичний матеріал згідно робочих програм.

вміти:

Фонетика

 1. Коректно вимовляти усі фонеми у потоці мовлення на базі розвиненого фонематичного та інтонематичного слуху.
 2. Коректно артикуляційно оформляти свої висловлювання і розуміти мовлення інших.
 3. Коректно інтонаційно оформляти власне мовлення та адекватно розуміти у процесі сприйняття мовлення інших людей.

Граматика

Граматично правильно оформляти усні та письмові висловлювання, розуміти під час читання та аудіювання мовлення / тексти,  використовуючи знання з тем.

Аудіювання

 1. Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію англійською мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.
 2. Розуміти основний зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний/факти/, предметно-логічний/ причинно-наслідкові зв’язки між фактами/, спонукально-вольовий/ мотиви, вчинки дійових осіб/, емоційний).
 3. Повно і точно розуміти зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.
 4. Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для аудіювання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник учнів. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).
 5. Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов’язані з мовною формою.

Мовлення

 1. Володіти усним мовленням (говорінням) у стандартних ситуаціях, близьких до вивчених тем.
 2. Усно переказувати знайомий текст, а також прослуханий чи побачений на аудіо- або відеоносіях матеріал чи прочитаний викладачем уголос новий текст, що містить, в основному, знайому лексику.
 3. Володіти діалогічним мовленням у стандартних, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність діалогічного мовлення. Аналізувати психологічні і мовні особливості діалогічного мовлення. Визначати належність діалогів до різних функціональних типів.
 4. Вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати й розігрувати сцени й діалоги. Вести діалоги етикетного характеру.
 5. Вести діалог-розпитування, діалог-домовленість.
 6. Вести підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями.
 7. Володіти монологічним мовленням у типових, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність монологічного мовлення.
 8. Володіти монологом-повідомленням, монологом-розповіддю, монологом-описом,

монологом-розміркуванням / переконанням.

 1. Усно й письмово описувати картинки, коментувати навчальні відеофільми (у тому числі й з виключеним звуком).

Читання

 1. Вміти читати художні, науково-популярні, публіцистичні тексти.
 2. Розуміти основний зміст тексту у процесі ознайомлювального читання.
 3. Повно розуміти зміст тексту у процесі вивчаючого читання. Виділяти в тексті для вивчаючого читання деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.
 4. Шукати і знаходити необхідну інформацію чи інформацію, що цікавить, у процесі вибіркового читання.
 5. Володіти мовною здогадкою при читанні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для читання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник.
 6. Користуватися одно- та двомовними тлумачними словниками.
 7. Вести власний словник із практики усного й писемного мовлення, а також із домашнього й індивідуального читання /аудіювання.

Письмо

 1. Володіти писемним мовленням у типових ситуаціях повсякденного спілкування. Виражати в письмовій формі парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, похвалу, докір, зауваження тощо.
 2. Заповнювати анкету, формуляр чи опитувальний лист. Пояснювати призначення різних анкет, формулярів, опитувальних листів.
 3. Писати привітальну листівку. Виділяти постійні та змінні елементи у структурі і змісті письмового привітання. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання в привітальній листівці.
 4. Писати побутового листа. Виділяти постійні та змінні компоненти у структурі і змісті побутового листа. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання, початку, закінчення побутового листа. Підписувати адреси на конверті.
 5. Занотовувати інформацію, писати короткі повідомлення і записки. Швидко писати з дотриманням каліграфічних, графічних та орфографічних норм.
 6. Літературно правильно перекладати автентичні тексти з англійської мови на рідну.
 7. Лексично й граматично правильно перекладати із рідної мови на англійську тексти середньої важкості за пройденою тематикою.
 1. Змістнавчальної дисципліни за модулями і темами:

І семестр

Модуль 1.

Тема 1. Vivatacademia!

 1. Dates and Facts.
 2. Choosing a Career.

Тема 2. Tourism.

 1. Tourism: Good or Bad?
 2. Advantages and disadvantages of tourism.

IІ семестр

Модуль 2.

Тема 1. Culturallife.

 1. Rebellion at its best
 2. Cinema and culture
 3. Under threat

Тема2. A world in itself.

 1. A world in itself

IІІсеместр

Модуль 3.

Тема 1. FamilyLife.

 1. Familyrelationships

Тема 2. Orphansandadoption.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:240годин / 8кредитів ECTS.

6. Форма підсумкового контролю: іспит.

7. Викладацький склад: Главацька Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

8. Перелік основної літератури:

 1. Разом до успіху: Інноваційні навчально-методичні матеріали з дисципліни «Англійська мова» для магістрантів і викладачів вищих навчальних закладів / за ред.: Ольги Кульчицької, Якова Бистрова. Вінниця: Нова Книга, 2012. 176 с.
 2. Гужва Т.М. ReasonstospeakEnglish. Сучасні розмовні теми. Харків : Торсінг Плюс, 2006. 304с.
 3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ: Навч. посібник. Київ, 2008. 384 с.

Завідувач кафедри ­­­­­­­­­­­­___________                                       О.В.Галайбіда