АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Функціональні аспекти граматики англійської мови

1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Функціональні аспекти граматики англійської мови» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (Англійська) є пояснення граматичних категорій з позицій їхніх функцій в різних видах тексту та дискурсу, розширення мовленнєвого кругозору майбутніх фахівців.

Взаємозв’язок дисципліни «Функціональні аспекти граматики англійської мови» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: історія англійської мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, теоретична граматика першої іноземної мови, стилістика першої іноземної мови, лексикологія першої іноземної мови.

2. Перелік компетентностей,здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, іншомовної комунікації, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька, прогностична.

Сфери реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: викладання у середніх навчальних закладах, науково-дослідницька.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:Змістовий модуль 1.Функціональні аспекти граматичних категорій

Тема 1. Широке розуміння граматики. Функціональні типи граматик.

Тема 2. Основнітермінифункціональних граматик.

Тема 3. Когнітивна граматика як невід’ємний складник функціональної граматики.

Тема 4. Функціїграматичнихкатегорійанглійськоїмови.

Тема 5. Когнітивно-комунікативний аналіз граматичних категорій англійської мови

Тема 6. Функціонування граматичних категорій в американському й британському варіантах англійської мови: зіставний аспект

Тема 7. Функціонування мовних одиниць в усному та писемному англійському мовленні

Тема 8. Функції граматичних категорій в формальному, нейтральному та неформальному регістрах англомовного дискурсу

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

4. Форма семестрового контролю: залік (4 семестр)

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Кришталюк Ганна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

6. Перелік основної літератури:

  1. 1.Кришталюк Г.А. Заперечення в англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект: монографія / Г.А. Кришталюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 184 с.
  2. Algeo J. British or American English? A Handbook of Word and Grammar Patterns / J. Algeo. – Cambridge: CambridgeUniv. Press, 2006. – 348 p.
  3. Radden G. Cognitive English Grammar / G. Radden, R. Dirven. – Amsterdam: John Benjamins, 2007. – 374 p.
  4. Rohdenburg G. One Language, Two Grammars? Differences between British and American English. [ed. Rohdenburg G., Schluter J.]. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009. – 212 p.

Науково-педагогічний працівник                                    Г.А. Кришталюк

Завідувач кафедри                                                            О.В. Галайбіда