Інтерпретація англомовного тексту

Мета викладання навчальної дисципліни  “Інтерпретація англомовного тексту” – навчитись сприймати, аналізувати розуміти глибинний смисл художнього тексту; виробити вміння оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури; визначати роль різнорівневих мовних одиниць у формуванні й розкодуванні змісту тексту.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів оперувати основними категоріями інтерпретації, термінологічним словником з метою багатоаспектного, різновекторного аналізу художнього твору; вирізняти рівні актуалізації мовних одиниць в тексті під час його аналізу та інтерпретації;­ сприяти розвитку навичок критичного витлумачення художнього твору, розуміння й розпізнавання його характерних ознак в царині жанру, стилю, авторської стилістики, інших параметрів; застосовувати міждисциплінарні зв’язки філологічного спрямування та інших наук гуманітарного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен ­знати: основні категорії та терміни інтерпретації, рівні актуалізації мовних одиниць в тексті, характерні ознаки художнього тексту в царині жанру, стилю, авторської стилістики, тощо; основні параметри інтерпретації тексту щодо його парадигматичної, синтагматичної, семантичної та прагматичної організації;

вміти: здійснювати інтерпретацію короткого оповідання / фрагменту тексту відповідно до програмних вимог, визначати типу оповіді, часо-просторові характеристики, сильні позиції тощо. При цьому обов’язковим є усвідомлення взаємодії різних параметрів витлумачення тексту, котре призводить до розуміння, що художній твір є цілісним утворенням із складною внутрішньою організацією.