Казимір Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практична граматика першої іноземної мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, друга іноземна мова.

Наукові інтереси: структурно-функціональні аспекти фразеології, пареміологія, лексична семантика.

У 2013 з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 по 2016 навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. З 2016 року працює викладачем на кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Опубліковано понад 20 наукових праць.

Учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій, Міжнародних літніх  шкіл: Літня мовна школа BLS English (9 – 18 травня 2014, Лондон), IATEFL UKRAINE.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Казимір І. С. До питання семантичної стабілізації на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра / І. С. Казимір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М.Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – C. 93 – 99.
 2. Казимір І. С. Феномени інтертекстуальності та прецедентності на матеріалі творів В. Шекспіра / І. С. Казимір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. ХІV. – C. 50 – 56.
 3. Казимір І. С. Конотативно-контекстний характер номінативних одиниць / І. С. Казимір // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики / відп. ред. В. І. Кушнерик. – Чернівці : РОДОВІД, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 50-61.
 4. Казимір І. С. Шляхи вирішення проблеми синонімії у контексті теорії варіативності / І. С. Казимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки, Кам’янець ‑ Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 49. – С. 98 – 101.
 5. Казимір І.С. Вивчення контекстуальних синонімів з позицій “нової філології”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2020. Випуск 52. С. 21-24.
 6. Казимір І.С. Номінативні потенції оказіональних мовних одиниць в сучасній англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. №79. С. 26-31.
 7. Казимір І.С. Прагмастилістичні потенції контекстуальних синонімів в англомовному художньому тексті. Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Дрогобич. 2020. Випуск № 14. С. 63-67.
 8. Казимір І.С. Функційний аспект номінативних одиниць на матеріалі афористичного фонду англійської мови. Науковий вісник Чернівецького університету: “Германська філологія”.  Чернівці: 2020. Вип. 823. С. 107-112.
 9. Актуалізація контекстуальних синонімів на матеріалі новели Catherine Mansfield “A Cup of Tea” Матеріали Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (10 травня 2020 р., м.Житомир). Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. С. 24-26
 10. Різнорівневі мовні одиниці  межах лексико-фразеологічного фонду англійської мови. International Scientific and Practical Conference “INTEGRATION OF NEW KNOWLEDGE RESEARCH AND INNOVATION ACROSS EUROPE”, Kyiv, Ukraine, April 23-25, 2020. – Вип. 1. С. 5-7.
 11. Казимір І.С. Лінгвофілософське підґрунтя контекстуальності у вивченні оказіональних мовленнєвих одиниць (на матеріалі англійської мови). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Вип. 1, 2021. – С. 72-78
 12. Казимір І.С. Контекстуальні синоніми як засоби оцінки в газетному інтернет- дискурсі. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». Львів, 2021. Вип 10. С. 44-49.

Монографія:

Казимір І.С. Ептоніми В.Шекспіра: структурний та функціональний аспекти: монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2020. 248 с. (14,4 умовн. друк..арк.)  ISBN 978-617-7887-17-0

Казимір І.С. Теорія концептуальної інтеграції на матеріалі контекстуальних синонімів медичної тематики. Moderní aspekty vědy: XІ. Díl mezinárodní kolektivní monografie/ Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 296-305


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури