Казимір Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практична граматика першої іноземної мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, друга іноземна мова.

Наукові інтереси: структурно-функціональні аспекти фразеології, пареміологія, лексична семантика.

У 2013 з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 по 2016 навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. З 2016 року працює викладачем на кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Опубліковано понад 20 наукових праць.

Учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій, Міжнародних літніх  шкіл: Літня мовна школа BLS English (9 – 18 травня 2014, Лондон), IATEFL UKRAINE.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Казимір І. С. Шляхи вирішення проблеми синонімії у контексті теорії варіативності / І. С. Казимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки, Кам’янець ‑ Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 49. – С. 98 – 101.
 2. Казимір І.С. Вивчення контекстуальних синонімів з позицій “нової філології”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2020. Випуск 52. С. 21-24.
 3. Казимір І.С. Номінативні потенції оказіональних мовних одиниць в сучасній англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. №79. С. 26-31.
 4. Казимір І.С. Прагмастилістичні потенції контекстуальних синонімів в англомовному художньому тексті. Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Дрогобич. 2020. Випуск № 14. С. 63-67.
 5. Казимір І.С. Функційний аспект номінативних одиниць на матеріалі афористичного фонду англійської мови. Науковий вісник Чернівецького університету: “Германська філологія”.  Чернівці: 2020. Вип. 823. С. 107-112.
 6. Актуалізація контекстуальних синонімів на матеріалі новели Catherine Mansfield “A Cup of Tea” Матеріали Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (10 травня 2020 р., м.Житомир). Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. С. 24-26
 7. Різнорівневі мовні одиниці  межах лексико-фразеологічного фонду англійської мови. International Scientific and Practical Conference “INTEGRATION OF NEW KNOWLEDGE RESEARCH AND INNOVATION ACROSS EUROPE”, Kyiv, Ukraine, April 23-25, 2020. – Вип. 1. С. 5-7.
 8. Казимір І.С. Лінгвофілософське підґрунтя контекстуальності у вивченні оказіональних мовленнєвих одиниць (на матеріалі англійської мови). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Вип. 1, 2021. – С. 72-78
 9. Казимір І.С. Контекстуальні синоніми як засоби оцінки в газетному інтернет- дискурсі. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». Львів, 2021. Вип 10. С. 44-49.

 10. Казимір І. С.  Категорія контекстуальної синонімії у світлі теорії концептуально-метафоричної інтеграції (на матеріалі газетних статей). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cерія: Філологія.  Мовознавство. Вип. 54. Одеса, 2022. С. 50 – 54

 11. Казимір І. С. Перифрастичні номінації як прояв контекстуальної синонімії в сучасному газетному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. Германські мови. Вип. 22 (1) Ужгород, 2022. С. 114 – 118.

 12. Казимір І. С. Асоціативні потенції контекстуальної синонімії на матеріалі політичної лексики англійської мови. Південний архів. Германські мови. Вип. 90. Херсон, 2022. С. 28-35.

 13. Казимір І.С. Логіко-семантичне відношення включення на матеріалі контекстуальних синонімів Scientific Collection «InterConf»,(168): with the Proceedingsof the 9thInternational Scientific and Practical Conference «Science,  Education,  Innovation:  Topical  Issues  and  Modern Aspects» (August26-28, 2023; Tallinn, Estonia)/ comp. by LLC SPC «InterConf».Tallinn: Ühingu Teadus juhatus, 2023.c. 93-95

 14. Kazymir I.S.Linguo-Cognitive Analysis of Contextual Synonyms. Актуальні питання філології: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції (Вінниця, 10-11 березня 2023 р.). Одеса: “Молодий вчений”, 2023. с. 9-11

 15. Kazymir I.S. Metaphtonymy within the category of contextual synonymy.  Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (August 6-8, 2023). Warsaw, Poland. C. 112-114

 16. Kazymir I.S. Newspaper microcontext within the category of contextual synonymy. Актуальні питання розвитку науки та освіти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 14-15 серпня 2023 року. – Львів: Львівський науковий форум, 2023. C.64-65

 17. Kazymir I.S. Socio-psychological and epistemological interpretation of the category of contextual synonymy. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції. (21-22 березня 2023 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 32-34.

Монографія:

Казимір І.С. Ептоніми В.Шекспіра: структурний та функціональний аспекти: монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2020. 248 с. (14,4 умовн. друк..арк.)  ISBN 978-617-7887-17-0

Казимір І.С. Теорія концептуальної інтеграції на матеріалі контекстуальних синонімів медичної тематики. Moderní aspekty vědy: XІ. Díl mezinárodní kolektivní monografie/ Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 296-305


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури