АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Контрастивна граматика англійської та української мов

 1. Метою викладання дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов» є надання студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов із визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис, навчити студентів основним принципам та закономірностям граматичної будови сучасної англійської мови в аспекті її структури та функціонування, класичним та сучасним підходам до аналізу мовних одиниць та явищ, а також розвинути у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміння природи граматичних явищ та процесів.
 2. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
 • встановити головні граматичні подібності та розбіжності між обома мовами – англійською та українською;
 • забезпечити теоретичне підґрунтя для подальшого самостійного оволодіння граматичною структурою як англійською, так і українською;
 • уміти правильно перекладати граматичні форми і структури з англійської на українську мову.
 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

“ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ”

Лекційний модуль

Тема1. Essentials of Comparative Linguistics.

Тема 2. Language Classification.

Тема 3. Constants for Comparing English and Ukrainian Morphological Systems.

Тема 4. Notional and Functional Parts of Speech in English and Ukrainian

Тема 5. Grammatical Categories in English and Ukrainian

ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

“ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТАКСИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ”

Лекційний модуль

Тема 1. Typology of the Word-Group in English and Ukrainian

Тема 2. Typology of Simple Sentence in English and Ukrainian

Тема3 . Typology of the Composite Sentence

Тема 4. English and Ukrainian Punctuation

Тема 5. Conversion in English and Ukrainian

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4кредити ECTS.

Загальна кількість годин – 120, з них на аудиторну роботу – 40 год, на самостійну – 80год.

5 . Форма підсумкового контролю успішності навчання –екзамен (3 семестр)

6. Інформація про викладачів цієї навчальної дисципліни: Фрасинюк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри

7. Перелік основної літератури

 1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навч. посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, – 464 с.
 2. Крилова Т.В. Граматика англійської та української мов: конспект лекцій/ А.Г Гудманян, Т.В.Крилова. –К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту»НАУ-друк», 2009. – 64 с.
 3. Левицький А. Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: навч. посібник / А. Е. Левицький. – К. : Освіта України, 2007. – 154 с.
 4. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 120–156.
 5.  Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / За ред.. В.К.Шпака. – К.: Либідь, 2005.

Науково-педагогічні

працівники                                ___________                                             Н.І. Фрасинюк

                                                      (підпис)

Завідувач кафедри                ___________                                               О.В. Галайбіда

                                                      (підпис)