АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лексикологія англійської мови

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни: опанування студентами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем лексикології з точки зору наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та формування у майбутніх учителів-філологів основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці викладання англійської мови в освітніх закладах різного типу.

Курс тісно пов’язаний з дисциплінами «Теоретична фонетика», «Теоретична граматика», «Лінгвокраїнознавство», «Стилістика англійської мови», «Історія англійської мови», оскільки фахова компетенція майбутнього вчителя іноземної мови потребує високого практичного та теоретичного рівня мовної підготовки.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

– знати основні терміни та ключові поняття лексикології; етимологічний склад сучасної англійської мови; принципи англійського словотвору; механізм утворення семантичної структури слова; розшарування лексики за стилістичними ознаками; відмінності між Британським стандартом англійської мови та її діалектами і варіантами; основні етапи історичного розвитку англійської лексикографії, принципи укладання та найбільш поширені типи словників;

– вміти оперувати основними термінами й поняттями лексикології; характеризувати склад словника сучасної англійської мови з погляду його походження; визначати основні типи англійського словотворення та вміти користуватися ними для побудови нових слів; встановлювати денотативний та конотативний компоненти семантичної структури слова; розрізняти стилістично марковану й немарковану лексику; охарактеризувати відмінності між діалектами та варіантами англійської мови та її Британським стандартом; розповідати про основні етапи історичного розвитку англійської лексикографії; описувати основні типи словників та принципи їх укладання.

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Лексикологія як галузь лінгвістики. Слово як основна одиниця лексикологічного дослідження.

Тема 2. Етимологія сучасного англійського словника.

Тема 3. Морфологія.  Словотвір сучасної англійської мови.

Тема 4. Семасіологія. Лексичне значення і семантична структура англійських слів.

Тема 5. Фразеологія. Класифікація фразеологічних одиниць.

Тема 6. Стилістична диференціація англійських слів. Функціональний стиль.

Тема 7. Діалекти і варіанти англійської мови.

Тема 8. Англійська лексикографія.

 1. Обсяг навчальної дисципліни

Кількість кредитів:  4 кредитаECTS, 120 год. (40 год. – аудиторних, 80 год.самостійної роботи)

 1. Форма підсумкового контролю: екзамен (3 семестр)
 2. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Т.М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови.

 1. Перелік основної літератури:

 1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикологияанглийскогоязыка: Учеб. пособие для студентов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
 2. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 117с.
 3. Марчишина А.А., Петрова Т.М. Лексикологія англійської мови: теорія і практика / навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – 63 с.
 4. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підруч. для ін-тів і фак. іноз. мов. – Харків: Основа, 1993. – 256 с.
 5. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 528 с.

Науково-педагогічний

працівник                                     ___________                       Т. М. Петрова

Завідувач кафедри                    ___________                      О. В. Галайбіда