Анотація дисципліни

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США

(для студентів II курсу)

Програма вивчення навчальної дисципліни Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 014 Середня освіта (Українська мова і література) з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)

1.Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівців.

Загальна мета курсу Лінгвокраїнознавство Великої Британії та СШАполягає у вдосконаленні загальної філологічної підготовки, формуванні навичок роботи з етноспецифічними, лінгвістичними і екстралінгвістичними об’єктами, формуванні лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції з метою підготовки до подальшої практичної діяльності та подальший розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції студентів та формування мовленнєвих умінь і стратегій в різних видах мовленнєвої діяльності.

Практична мета навчання полягає в оволодінні загальними знаннями про країни, що вивчаються, особливості їх населення, найважливіші етапи історичного розвитку та ознаки політичних систем, особливості та рівень економічного розвитку країн, напрями зовнішньої політики країн, їхню участь у міжнародних відносинах та організаціях, культурні та мовні особливості, у вдосконаленні уміння студентів спілкуватися англійською мовою в усній таписемній формах.

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США вивчається у тісному взаємозв’язку із такими дисциплінами, як Практичний курс усного та писемного мовлення, Історія англійської мови, Теорія і практика перекладу, Основи перекладу безеквівалентної лексики, Лінгвокраїнознавчі аспекти художнього тексту.

1. Завдання курсу

 • Надати та систематизувати основну інформацію про географічне положення, історію, національні символи, національний характер та національні стереотипи, релігію, політичний та державний устрій, політичні та економічні процеси, освіту, соціальну та етнічну структуру, лінгвокраїнознавчі особливості мови, культуру і мистецтво англомовних країн, звичаї та традиції народів цих країн, особливості вербально їповедінки носіїв мови у різноманітних сферах спілкування англомовних країн, що вивчаються.
 • Вдосконалити лінгвістичну та комунікативну компетенції англійської мови.
 • Розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї мовної та професійної підготовки

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

По завершенню курсу студенти повинні:

 • надавати інформацію про географічні, кліматичні та природні особливості, політичний устрій, політичні, культурні, історичні та ін. події,
 • розповідати про світогляд та погляди, які панують у данному суспільстві, використовуючи специфічні лексичні одиниці,
 • аналізувати, порівнювати та робити власні висновки про політичні та історичні події;
 • мати уявлення про особливості менталітету жителів країн досліджуваної мови, про етичні та моральні норми поведінки, прийнятих в англомовному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типових сценаріів взаємодії.
 • долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог в загальній і професійній сферах спілкування;

Студенти повинні:

знати:

– базові поняття лінгвокраїнознавчої теорії;

– лекційний матеріал за визначеною у програмі тематикою;

– основні дати історичного розвитку країн англомовного світу;

вміти:

– класифікувати англійські мовні реалії за тематичним критерієм;

– адекватно і правильно перекладати англійські та американські мовні реалії у художніх та лінгвокраїнознавчих текстах;

– вживати мовні реалії у діалогічному та монологічному мовленні, що сприяє розвитку лінгвокультурної компетентності студентів;

– оцінювати події та реалії історичного, політичного та культурного життя англомовних країн;

– вести науковий пошук щодо дослідження проблем краєзнавчої тематики.

 1. Зміст навчальної дисципліни.

 

Змістовий модуль 1. Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії.

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА:

–           Склад території Великобританії;

–           Країни, що входять до складу Об’єднаного Королівства;

–           Особливості рельєфу та клімату;

–           Об’єднане Королівство,  прапор та емблеми країн.

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           Навали;

–           Вплив Римської імперії на формування британської нації;

–           Англо–саксонське вторгнення;

–           Норманська навала 1066 року та її наслідки.

Тема 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           Державний устрій Великобританії та політичні партії ;

–           Парламент, Палати Лордів та Громад;

–           Королівська влада та її роль в сучасній Англії.    

Тема 3. ОСВІТА. СТУПЕНІ ОСВІТИ. ВИЩА ОСВІТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           Початкова та середняосвітаВеликобританії;

–           Реформа освіти 1986-1988 pp.;

–           Державні та приватнішколи.

–           Університети та університетські коледжі; Оксфорд і Кембридж;

–           Традиції британських університетів.

Тема 4. БРИТАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ БРИТАНЦІВ.

–           Найбільш відомі англійські художники та їх роботи; Британські музеї і художні галереї;

–           Видатні англійські архітектори;

–           Традиції в сфері суспільного життя;

–           Національні та релігійні свята;

–           Міжнародні фестивалі та ярмарки.

Змістовий модуль 2. Сполучені штати Америки.

Тема 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ США та ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

 • Географічне положення
 • Клімат та рельєф
 • Національна символіка та прапор
 • Географічні відкриття
 • Колонії
 • Американська революція

Тема 2 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США.

 • Конституція
 • Президенти США
 • Виконавча гілка влади
 • Судова гілка влади
 • Законодавча гілка влади
 • Адміністративний устрій штатів

Тема 3 ОСВІТА США. СТУПЕНІ ОСВІТИ.

 • До історії освіти
 • Початкова освіта
 • Середня освіта
 • Вища школа

Тема 4 МИСТЕЦТВО США. ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ.

– Відомі митці США

– Традиції суспільного життя Америки

– Національні та релігійні свята

 1. Обсяг навчальної дисципліни – 120 год / 16 год лекцій, 24 год практичних, 80 годин – самостійна робота
 2. Форма підсумкового контролю – екзамен (3 семестр)
 3. Викладання дисципліни забезпечує доцент кафедри англійської мови Барбанюк Олеся Олександрівна

ЛІТЕРАТУРА

 1. Федірко С.М. Guide to Language and Country Studies / С.М. Федірко. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2009. – 280с.
 2. Федірко С.М. CountryStudy. GreatBritain: навчально-методичний електронний посібник / С.М. Федірко. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 285с.
 3. Веклич Ю.І. Країнознавство (Курс лекцій). – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 167 с.
 4. Веклич Ю.І. Англомовні країни (English-speaking countries): навчально-методичний посібник з країнознавства для студентів вищих навчальних закладів / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська. – К.:Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 288 с
 5. 5. Вигран О. Ф., Гербова С. К. та інші. Знайомтеся: Великобританія. − MeetGreatBritain / О. Ф. Вигран, С. К. Гербова. − К., 2001. – 304с.
 6. 6. Вовченко Н. Ф. AcrossGreatBritain = По ВеликійБританії : [навч. посіб.] / Н. Ф. Вовченко. − К. : «Знання», КОО, 2004. − 222с.
 7. 7. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовнікраїни: підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / А.Б.Гапонів, М.О. Возна. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464с.
 8. 8. КузнецоваC. England. History, Geography, Culture / B.C.Кузнецова. – K.: ВШ, 1999. – 260с.
 9. 9. Ощепкова В. В., Шустилова И. И. О Британике кратко. − Книга для чтения на английском языке. / В. В. Ощепкова, И. И. Шустилова. − М. : «Иностранный язык, Оникс», 2003. − 224с.
 10. 10. Павлоцкий В. М. Famous faces in history = Портреты знаменитых людей Британии и США. Наука и политика. / В. М. Павлоцкий − С.- Пб : «Базис», «Каро», 2001. − 368с.
 11. 11. Усова Г. С. История Англии в 2х частях. / Г. С. Усова. – Ч. 1 – С.-П., 2001. − 256с., Ч. 2 – С.-П., 2001. − 256с.
 12. 12. Цегельська М. Great Britain: Geography, History, Language. / М. Цегельська. − Тернопіль :Підручники і посібники, 2007. − 208с.
 13. 13. Яковенко Н. Л. Коротка історія Британії. Курс лекцій для студентів факультетів іноземної філології університетів / Н. Л. Яковенко. − К. : «Богдана», 1999.− 192с.
 14. 14. British Studies. Знакомимся с Британией : [уч. пос.] по страноведению для учащихся 9-11 классов и студентов I-II курсов Вузов. − С.-Пб : «Базис», 2000. – 415с.
 15. 15. Polupan, A. P. Polupan, V.V. Makhova, -English-Speaking Countries: Workbook. – X.:Видавнича группа «Академiя», 2000. – 236с.:iл.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувачкафедри                                 ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)