Анотаціядисципліни

Лінгвокраїнознавство

(для студентів II курсу)

Програма вивчення навчальної дисципліни ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 014 Середня освіта (Українська мова і література) з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література(англійська)

1.Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівців.

Загальна мета курсу ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО полягає у вдосконаленні загальної філологічної підготовки, формуванні навичок роботи з етноспецифічними, лінгвістичними і екстралінгвістичними об’єктами, формуванні лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції з метою підготовки до подальшої практичної діяльності та подальший розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції студентів та формування мовленнєвих умінь і стратегій в різних видах мовленнєвої діяльності.

Практична мета навчання полягає в оволодінні загальними знаннями про країни, що вивчаються, особливості їх населення, найважливіші етапи історичного розвитку та ознаки політичних систем, особливості та рівень економічного розвитку країн, напрями зовнішньої політики країн, їхню участь у міжнародних відносинах та організаціях, культурні та мовні особливості, у вдосконаленні уміння студентів спілкуватися англійською мовою в усній таписемній формах.

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО вивчається у тісному взаємозв’язку із такими дисциплінами, як Практичний курс усного та писемного мовлення, Історія англійської мови, Теорія і практика перекладу, Основи перекладу безеквівалентної лексики, Лінгвокраїнознавчі аспекти художнього тексту.

 1. Завдання курсу
 2. Надати та систематизуватиосновнуінформацію про географічнеположення, історію, національнісимволи, національний характер та національністереотипи, релігію, політичний та державнийустрій, політичні та економічніпроцеси, освіту, соціальну та етнічну структуру, лінгвокраїнознавчіособливостімови, культуру і мистецтвоангломовнихкраїн, звичаї та традиціїнародівцихкраїн, особливостівербальноїповедінкиносіївмови у різноманітних сферах спілкуванняангломовнихкраїн, щовивчаються.
 3. Вдосконалитилінгвістичну та комунікативнукомпетенціїанглійськоїмови.
 4. Розвивати у студентівпізнавальніінтереси, прагнення до удосконаленнясвоєїмовної та професійноїпідготовки

Перелік компетентностей, здобуттяякихгарантуватимевивченняданоїдисципліни. Сфера реалізаціїздобутих компетентностей під час працевлаштування.

По завершенню курсу студентиповинні:

– надаватиінформацію про географічні, кліматичні та природніособливості, політичнийустрій, політичні, культурні, історичні та ін. події,

– розповідати про світогляд та погляди, якіпанують у данномусуспільстві,

використовуючиспецифічнілексичніодиниці,

– аналізувати, порівнювати та робитивласнівисновки про політичні та історичніподії;

– матиуявлення про особливостіменталітетужителівкраїндосліджуваноїмови, про етичні та моральнінормиповедінки, прийнятих в англомовномусоціумі, про моделісоціальнихситуацій, типовихсценарііввзаємодії.

– долативпливстереотипів і здійснюватиміжкультурнийдіалог в загальній і професійній сферах спілкування;

Студентиповинні:

знати:

– базовіпоняттялінгвокраїнознавчоїтеорії;

– лекційнийматеріал за визначеною у програмі тематикою;

– основнідатиісторичногорозвиткукраїнангломовногосвіту;

вміти:

– класифікуватианглійськімовніреалії за тематичнимкритерієм;

– адекватно і правильно перекладатианглійські та американськімовніреалії у художніх та лінгвокраїнознавчих текстах;

– вживатимовніреалії у діалогічному та монологічномумовленні, щосприяєрозвиткулінгвокультурноїкомпетентностістудентів;

– оцінюватиподії та реаліїісторичного, політичного та культурного життяангломовнихкраїн;

– вести науковийпошукщододослідження проблем краєзнавчої тематики.

 1. Змістнавчальноїдисципліни.

 

Змістовий модуль 1. Об’єднанеКоролівствоВеликобританії і ПівнічноїІрландії.

 

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА:

–           Склад територіїВеликобританії;

–           Країни, щовходятьдо складуОб’єднаногоКоролівства;

–           Особливостірельєфу та клімату;

–           Об’єднанеКоролівство,  прапор та емблемикраїн.

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           Навали;

–           ВпливРимськоїімперії на формуваннябританськоїнації;

–           Англо–саксонськевторгнення;

–           Норманська навала 1066 року та їїнаслідки.

Тема 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           ДержавнийустрійВеликобританії та політичніпартії ;

–           Парламент, ПалатиЛордів та Громад;

–           Королівськавлада та її роль в сучаснійАнглії.    

Тема 3. ОСВІТА. СТУПЕНІ ОСВІТИ. ВИЩА ОСВІТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

–           Початкова та середняосвітаВеликобританії;

–           Реформа освіти 1986-1988 pp.;

–           Державні та приватнішколи.

–           Університети та університетськіколеджі; Оксфорд і Кембридж;

–           Традиціїбританськихуніверситетів.

Тема 4. БРИТАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ БРИТАНЦІВ.

–           Найбільшвідоміанглійські художники та їхроботи; Британськімузеї і художнігалереї;

–           Видатніанглійськіархітектори;

–           Традиціївсферісуспільногожиття;

–           Національні та релігійні свята;

–           Міжнародніфестивалі та ярмарки.

Змістовий модуль 2. Сполучені штати Америки.

Тема 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ США та ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

 • Географічне положення
 • Клімат та рельєф
 • Національна символіка та прапор
 • Географічні відкриття
 • Колонії
 • Американська революція

Тема 2 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США.

 • Конституція
 • Президенти США
 • Виконавча гілка влади
 • Судова гілка влади
 • Законодавча гілка влади
 • Адміністративний устрій штатів

Тема 3 ОСВІТА США. СТУПЕНІ ОСВІТИ.

 • До історії освіти
 • Початкова освіта
 • Середня освіта
 • Вища школа

Тема 4 МИСТЕЦТВО США. ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ.

– Відомі митці США

– Традиції суспільного життя Америки

– Національні та релігійні свята

 1. Обсягнавчальноїдисципліни – 120 год / 16 год лекцій, 24 год практичних, 80 годин – самостійна робота
 2. Форма підсумкового контролю – залік (3 семестр)
 3. Викладаннядисциплінизабезпечуєдоцент кафедрианглійськоїмовиБарбанюк Олеся Олександрівна

ЛІТЕРАТУРА

 1. Федірко С.М. GuidetoLanguageandCountryStudies / С.М. Федірко. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2009. – 280с.
 2. ФедіркоС.М. CountryStudy. GreatBritain: навчально-методичнийелектроннийпосібник / С.М. Федірко. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 285с.
 3. Веклич Ю.І. Країнознавство (Курс лекцій). – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 167 с.
 4. Веклич Ю.І. Англомовнікраїни (English-speakingcountries): навчально-методичнийпосібникзкраїнознавства для студентіввищихнавчальнихзакладів / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська. – К.:Київськийуніверситетімені Бориса Грінченка, 2011. – 288 с
 5. 5. Вигран О. Ф., Гербова С. К. та інші. Знайомтеся: Великобританія. − MeetGreatBritain / О. Ф. Вигран, С. К. Гербова. − К., 2001. – 304с.
 6. 6. Вовченко Н. Ф. AcrossGreatBritain = По ВеликійБританії : [навч. посіб.] / Н. Ф. Вовченко. − К. : «Знання», КОО, 2004. − 222с.
 7. 7. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовнікраїни: підручник для студентів та викладачіввищихнавчальнихзакладів / А.Б.Гапонів, М.О. Возна. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464с.
 8. 8. Кузнецова C. England. History, Geography, Culture / B.C.Кузнецова. – K.: ВШ, 1999. – 260с.
 9. 9. Ощепкова В. В., Шустилова И. И. О Британике кратко. − Книга для чтения на английском языке. / В. В. Ощепкова, И. И. Шустилова. − М. : «Иностранный язык, Оникс», 2003. − 224с.
 10. 10. Павлоцкий В. М. Famousfacesinhistory = Портреты знаменитых людей Британии и США. Наука и политика. / В. М. Павлоцкий − С.- Пб : «Базис», «Каро», 2001. − 368с.
 11. 11. Усова Г. С. История Англии в 2х частях. / Г. С. Усова. – Ч. 1 – С.-П., 2001. − 256с., Ч. 2 – С.-П., 2001. − 256с.
 12. 12. ЦегельськаМ. Great Britain: Geography, History, Language. / М. Цегельська. − Тернопіль :Підручники і посібники, 2007. − 208с.
 13. 13. Яковенко Н. Л. КороткаісторіяБританії. Курс лекцій для студентівфакультетівіноземноїфілологіїуніверситетів / Н. Л. Яковенко. − К. : «Богдана», 1999.− 192с.
 14. 14. BritishStudies. Знакомимся с Британией : [уч. пос.] по страноведению для учащихся 9-11 классов и студентов I-II курсов Вузов. − С.-Пб : «Базис», 2000. – 415с.
 15. 15. Polupan, A. P. Polupan, V.V. Makhova, -English-SpeakingCountries: Workbook. – X.:Видавничагруппа «Академiя», 2000. – 236с.:iл.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувачкафедри                                 ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)