Марчишина Алла Анатоліївна– завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: лексикологія англійської мови, стилістика англійської мови, порівняльна лексикологія англійської та української мов, англійське академічне письмо.

Наукова біографія

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського (1993 р.); Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (1999 р.).

Захист дисертацій: на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» (2005 р.); доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» (2018 р.).

Член редколегії «Львівський філологічний часопис» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, лінгвогендерологія, дискурс-аналіз.

h-індекс (google scholar) 3

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Queer: a Philosophy Phenomenon, a Social Construct, a Language Sign. Wisdom. 2019. № 1(12). Pp. 17-25. Scopus
 2. Gender Identity in a Postmodern Txt: Scholarly Concept, Media Stereotype, Literary Image. Vectors of the development of Philological Sciences at the modern stage: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 296 p. – Р. 114-133. SENSE
 3. Концепція гендерно їідентичності в постмодерністськомут ексті: варіації на тему само тотожності. Записки з українського мовознавства: зб. наук.праць. Вип. 26. У 2-х томах. Том 2. Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2019. 370 с. С. 4-11.IndexCopernicus
 4. Сюжетотвірний потенціал вербалізованої фемінної гендерної ідентичності в романах Е. Оуклі. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – Вип. 823: Германська філологія. – 240 с. – С. 133–138.
 5. Feminine identities in Ann Oakley’s novels: A gender challenge or a cultural shock?. Journal of European Studies. Volume: 51 issue: 2, page(s): 129-138. https://doi.org/10.1177/00472441211010894  Scopus
 6. Teaching Academic English to Ukrainian University Students. Professional Languages and Modern Approaches to Their Teaching: The Experience of EUcountries: scientific and pedagogical internship, Faculty of Letters, North University Centre of Baia Mare (February 1 – March 12, 2021). Baia Mare, Romania. – P. 40-42.
 7. Марчишина А.А. «Образ ділової жінки в тексті сучасного американського роману» Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 26. Т. 2. С. 81–86.
 8. Марчишина А.А. «“What belongs to soldiers, passes by them”: Attempts to overcome corruption in the Russian Army in the early 19th century» Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 70–79.
 9. Марчишина А.А. «Вербальний образ «модної» ідентичності в англомовному тексті (на матеріалі роману Л. Вайсбергер «Диявол носить Прада»)» Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія». Київ : Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. Вип. 3 (9). С. 228–239.
 10. Марчишина А.А. «Зародження соціальної опіки й інклюзії в Україні в добу раннього Середньовіччя» Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2023. Вип. 1 (51). С. 329–336.
 11. Марчишина А.А. «Стратегії перекладу українською мовою поеми Г. Лонґфелло «Пісня про Гайявату»» Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73). № 1. Ч. 1. С. 269-273.

Навчальні видання та посібники:

 1. Марчишина А. А., Петрова Т. М. English Lexicology: theory and practice : навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови. 2-е вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 79 с.
 2. Марчишина А.А., Мітроусова Т.В. Навчально-методичний посібник “Time to Read: detective Stories 2”. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2022. 188 с.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури