Марчишина Алла Анатоліївна– завідувач кафедри, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: лексикологія англійської мови, стилістика англійської мови, порівняльна лексикологія англійської та української мов, англійське академічне письмо.

Наукова біографія

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського (1993 р.); Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (1999 р.).

Захист дисертацій: на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» (2005 р.); доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» (2018 р.).

Член редколегії «Львівський філологічний часопис» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, лінгвогендерологія, дискурс-аналіз.

h-індекс (google scholar 05.2022) 3

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

  1. Ґендерна ідентичність у квір-теорії: історія та методологія поняття. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 32. Одеса: Гельветика, 2018. С. 81–83.
  2. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів): монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. 452 с.
  3. Queer: a Philosophy Phenomenon, a Social Construct, a Language Sign. Wisdom. 2019. № 1(12). Pp. 17-25. Scopus
  4. Gender Identity in a Postmodern Txt: Scholarly Concept, Media Stereotype, Literary Image. Vectors of the development of Philological Sciences at the modern stage: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 296 p. – Р. 114-133. SENSE
  5. Концепція гендерно їідентичності в постмодерністськомут ексті: варіації на тему само тотожності. Записки з українського мовознавства: зб. наук.праць. Вип. 26. У 2-х томах. Том 2. Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2019. 370 с. С. 4-11.IndexCopernicus
  6. Сюжетотвірний потенціал вербалізованої фемінної гендерної ідентичності в романах Е. Оуклі. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. –  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – Вип. 823: Германська філологія. – 240 с. – С. 133–138.
  7. Feminine identities in Ann Oakley’s novels: A gender challenge or a cultural shock?. Journal of European Studies. Volume: 51 issue: 2, page(s): 129-138. https://doi.org/10.1177/00472441211010894  Scopus
  8. Teaching Academic English to Ukrainian University Students. Professional Languages and Modern Approaches to Their Teaching: The Experience of EUcountries: scientific and pedagogical internship, Faculty of Letters, North University Centre of Baia Mare (February 1 – March 12, 2021). Baia Mare, Romania. – P. 40-42.

Навчальні видання та посібники:

  1. Марчишина А. А., Петрова Т. М. English Lexicology: theory and practice : навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови. 2-е вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 79 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури