Матковська Марія Василівна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Історія англійської мови, Теоретичний курс англійської мови, Основи теорії іншомовної комунікації, Практикум з англомовної лінгвопрагматики.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвопрагматики, історична прагматика

Основні публікації за останні 3 роки:

Навчальні посібники:

 • An Introduction to Old English: навчальний посібник. Вид. 4-те, стереотипне. Кам’янець-Подільський, 2018. 272 с.
 • An Introduction to Middle and Early Modern English: навчальний посібник. Вид. 4-те, стереотипне. Кам’янець-Подільський, 2018. 224 с.

Наукові статті:

 1. Лінгвістичні особливості стратегії ухиляння в англомовній комунікативній культурі. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 585–589.
 2. Семантико-прагматичні особливості комунікативної поведінки британців. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2019. Вип. № Т. 1. С. 77–82.
 3. Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Київ, 2018. Том 28 (68) №4. С. 52–56.
 4. Лексичні засоби номінації етнічних спільнот у сучасній англійській мові. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2018. Вип. № С. 60–64.
 5. Семантико-прагматичні особливості категорії агональності в англомовному політичному дискурсі. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2018. Вип. № 5. Т. 1. С. 77–82.
 6. Семантичні і функціональні особливості номінації Росія засобами сучасної англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. Вип. 36. Том 2. С. 63–66.
 7. Семантико-прагматичні особливості універсального та ідіоетнічного в англомовному дискурсі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, Вип. № 46. С. 115–118. (Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)
 8. Матковська М.В. Граматикалізація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 45. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 287-290. (Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)
 9. Матковська М.В. Актуалізація категорії поліілокутивності в англомовному політичному дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С.– 149-152.(Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури