Матковська Марія Василівна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Історія англійської мови, Теоретичний курс англійської мови, Основи теорії іншомовної комунікації, Практикум з англомовної лінгвопрагматики.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвопрагматики, історична прагматика

Основні публікації за останні 3 роки:

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Функціональні особливості опозиції «свій-чужий» в англомовному дискурсі Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Херсон: Гельветика, 2021. Том 32 (71) №1. С. 150–154.
 2. Концептуальна семантика чоловічого комунікативного простору  (на матеріалі роману Д. Джойса «Портрет митця замолоду»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Херсон: Гельветика, 2021. Вип. 47. Том. 1. С. 187–190.
 3. Категорії ціннісних орієнтацій британців у комунікації. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Херсон: Гельветика, 2021. Том 32 (71) №2. С. 141–145.
 4. Домінантні риси комунікативної поведінки британців. Збірник наукових праць «Нова філологія». 2021, № 81. Том І. С. 219–224.
 5. Лінгвістичні особливості етнокультурного аспекту в сучасній англійській мові «Нова філологія». Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021, № 82. С. 153–158.
 6. Cognitive and linguistic mechanisms of conceptual integration of Sacredness. Scientific Journal of Polonia University. Czestochowa, Publishing House of Polonia University “Educator”, 2021, 44 NR1. P. 92–100.
 7. Лінгво-когнітивні особливості чоловічого мовлення у творі Джеймса Джойса «Портрет митця замолоду». Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Херсон: Гельветика, 2020. Вип. № 13. Т. 2. С. 113–117.
 8. Семантичні особливості англомовної комунікації в контексті міжкультурної і соціальної взаємодії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2020. Вип. 52. С. 54–59.
 9. Семантичні особливості принципу політичної коректності у сучасній англійській мові. Збірник наукових праць «Нова філологія». 2020, № 80. Том ІІ. С. 20–25.
 10. Концептуальна семантика жіночого мовлення (на матеріалі твору В. Вулф «На Маяк»). Knowledge. Education. Law. Management. 2020. № 6 (34). Vol. 1. P. 140–146.
 11. Лінгвістичні особливості стратегії ухиляння в англомовній комунікативній культурі. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 585–589.
 12. Семантико-прагматичні особливості комунікативної поведінки британців. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2019. Вип. № Т. 1. С. 77–82.
 13. Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Київ, 2018. Том 28 (68) №4. С. 52–56.
 14. Лексичні засоби номінації етнічних спільнот у сучасній англійській мові. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2018. Вип. № С. 60–64.
 15. Семантико-прагматичні особливості категорії агональності в англомовному політичному дискурсі. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2018. Вип. № 5. Т. 1. С. 77–82.
 16. Семантичні і функціональні особливості номінації Росія засобами сучасної англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. Вип. 36. Том 2. С. 63–66.
 17. Семантико-прагматичні особливості універсального та ідіоетнічного в англомовному дискурсі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, Вип. № 46. С. 115–118. (Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)
 18. Матковська М.В. Граматикалізація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 45. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 287-290. (Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR)

Навчальні видання та посібники:

 • An Introduction to Old English: навчальний посібник. Вид. 4-те, стереотипне. Кам’янець-Подільський, 2020. 272 с.
 • An Introduction to Middle and Early Modern English: навчальний посібник. Вид. 4-те, стереотипне. Кам’янець-Подільський, 2020. 224 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури