Матковська Марія Василівна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Історія англійської мови, Теоретичний курс англійської мови, Основи теорії іншомовної комунікації, Практикум з англомовної лінгвопрагматики.

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвопрагматики, історична прагматика

Основні публікації за останні 3 роки:

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Матковська М.В. Мовленнєві репрезентації Президента Джо Байдена в англомовному політичному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Видавничий дім «Гельветика», 2023, № 59, Том 2. С. 108–111.

 2. Матковська М.В. Функціонування директивних поліілокутивних дієслів в історії середньоанглійської мови. Закарпатські філологічні студії.  Видавничий дім «Гельветика» 2023. Випуск 27. Том 3. С. 58–63.

 3. Матковська М.В. Mental Imagery: Metaphorical Understanding of The Conceptual Schema “Search for Freedom” (On John Fowles’s Novel “The Collector”). Scientific Journal of Polonia University. 56 (2023) 1. Czestochowa, Wydawnictwo Akademii Polonijnej “Educator”, 2023, 56, 1. P. 176–185.

 4. Функціональні особливості опозиції «свій-чужий» в англомовному дискурсі Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Херсон: Гельветика, 2021. Том 32 (71) №1. С. 150–154.
 5. Концептуальна семантика чоловічого комунікативного простору  (на матеріалі роману Д. Джойса «Портрет митця замолоду»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Херсон: Гельветика, 2021. Вип. 47. Том. 1. С. 187–190.
 6. Категорії ціннісних орієнтацій британців у комунікації. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Херсон: Гельветика, 2021. Том 32 (71) №2. С. 141–145.
 7. Домінантні риси комунікативної поведінки британців. Збірник наукових праць «Нова філологія». 2021, № 81. Том І. С. 219–224.
 8. Лінгвістичні особливості етнокультурного аспекту в сучасній англійській мові «Нова філологія». Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021, № 82. С. 153–158.
 9. Cognitive and linguistic mechanisms of conceptual integration of Sacredness. Scientific Journal of Polonia University. Czestochowa, Publishing House of Polonia University “Educator”, 2021, 44 NR1. P. 92–100.
 10. Лінгво-когнітивні особливості чоловічого мовлення у творі Джеймса Джойса «Портрет митця замолоду». Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Херсон: Гельветика, 2020. Вип. № 13. Т. 2. С. 113–117.
 11. Семантичні особливості англомовної комунікації в контексті міжкультурної і соціальної взаємодії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2020. Вип. 52. С. 54–59.
 12. Семантичні особливості принципу політичної коректності у сучасній англійській мові. Збірник наукових праць «Нова філологія». 2020, № 80. Том ІІ. С. 20–25.
 13. Концептуальна семантика жіночого мовлення (на матеріалі твору В. Вулф «На Маяк»). Knowledge. Education. Law. Management. 2020. № 6 (34). Vol. 1. P. 140–146.
 14. Лінгвістичні особливості стратегії ухиляння в англомовній комунікативній культурі. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 585–589.
 15. Семантико-прагматичні особливості комунікативної поведінки британців. Журнал Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». Ужгород, 2019. Вип. № Т. 1. С. 77–82.

Навчальні видання та посібники:

 • Матковська М.В. An Introduction to Old English : Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2023. 272 с. (8-е видання, стереотипне)
 • Матковська М.В. An Introduction to Middle and Early Modern English : Навчальний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2023. 224 с. (8-е видання, стереотипне)
 • Матковська М.В. An Introduction to Strategies of Intercultural Communication : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2023. 149 с.
 • Матковська М.В. An Introduction to Theoretical Course of English : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2023. 196 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури