Мельник Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: „Практичний курс англійської мови”, „Вступ до спеціальності”, „Практична граматика англійської мови”

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія мовної комунікації, прагмалінгвістика.

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Мельник Ірина. Реалізація стратегії підлабузництва у провокаційному мовленні. Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. Тернопіль. 2019. Вип. І (31). С. 70-73
 2. Мельник І.В. Особливості ситуативного контексту провокаційного мовлення. Молодий вчений. Херсон, 2019. №9. С. 334-337 (Index Copernicus)
 3. Мельник І.В. Невербальні засоби реалізації провокаційного мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський, 2019. C. 45-46.
 4. Мельник Ірина. Провокаційне мовлення як вид розумово-мовленнєвої діяльності. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук. інтернет-конф., 19–20 березня 2020 р. Кам‘янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 74-77
 5. Мельник І.В. Особливості реалізації кооперативних стратегій провокаційного мовлення в інституційному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2021. № 47, т. 1. С. 197-201
 6. Мельник Ірина. Кооперація як гармонійний сценарій реалізації провокаційного мовлення. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана Франка. Дрогобич: «Гельветика» 2021. Вип.39, т. 2. С. 141-146
 7. Мельник Ірина. Ефективний провокатор та його особливості. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук. інтернет-конф., 18–19 березня 2021 р. Кам‘янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 77-79
 8. Melnyk I., Petrova T., Khoptiar A.Provocation as a tool of language influence Wisdom. Philosophy of language and literature. 2022. Special Issue 3 (2), P. 157-169 https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.645

 9. Melnyk I. Provocation as a tool of language influence Wisdom. Philosophy of language and literature. 2022. Special Issue 3 (2), P. 157-169

 10. Мельник І.В. Особливості реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні Вісник науки та освіти. 2023. № 4 (10). C. 127-140

 11. Мельник І.В. Брутальність в англійськомовному драматургічному дискурсіВчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73) № 4 2023. С. 103-107

Навчальні видання та посібники:

 • Reading with Pleasure: навчально-методичний посібник; вид. друге, доповнене/ Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Мельник І.В., Петрова Т.М., Польова С.В., Хохель Д.Ю. Кам’янець-Подільський, 2020. 104 с.
 • Reading for fun: навчально-методичний посібник для самостійної роботи / Діяконович І.М., Мельник І.В., Свідер І.А., Хохель Д.Ю. Кам’янець-Подільський. 2020. 65 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури