Методика навчання англійської мови у профільній середній школі

Опис (анотація):Методика навчання англійської мови – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності вчителя англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу та викладача англійської мови у ВНЗ. Методика навчання англійської мови досліджує процес навчання англійської мови, розкриває закономірності навчання різних видів мовленнєвої діяльності, визначає і вмотивовує засоби передачі знань учням / студентам.

Тип: дисципліна професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 90 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 14 год. практичних занять; 16 год. лабораторних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Главацька О.І.

Мета курсу: підготувати студентів до діяльності вчителя англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу та викладача англійської мови у ВНЗ.

Основні завдання дисципліни:

 • озброювати студентівтеоретичними та практичними психолого-педагогічними і фаховиминавичками та вміннями для здійсненнянавчально-виховногопроцесу з англійськоїмови у загальноосвітніхта вищих навчальних закладах;
 • розвивати у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання англійської мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів / викладачів з методики викладання іноземної мови з практичною діяльністю навчання учнів / студентів;

3) формувати в студентів професійно-методичні вміння;

4) вдосконалювати вміння студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета;

5) продовжувати розвивати в студентів уміння самостійно працювати з навчально-методичною літературою, їх пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки;

6) стимулювати науково-методичну творчість студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічнуосвіту, прищеплювати творче ставлення до обраної професії.

Результати навчання: студенти мають знати методи, прийоми та форми проведення уроків та особливості викладання англійської мови у ЗНЗ та мовних ВНЗ. Студенти мають уміти організовувати навчальну і позаурочну / позааудиторну діяльність учнів / студентів з англійської мови.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та ін.), створення та розв’язання проблемних ситуацій, виконання вправ, складання планів-конспектів уроків / занять (лекційних, практичних), аналіз та самоаналіз уроків англійської мови, укладання бібліографій методичних посібників і журнальних публікацій, конспектування, виготовлення роздавального матеріалу, робота за таблицями, опрацювання методичної літератури, рольові ігри, конференції, дискусії, моделювання навчальної ситуації в аудиторії тощо. 

Методи оцінювання: поточне усне опитування, виконанання самостійних робіт, написання контрольних планів-конспектів уроків та їх аналізів, тестування, контрольні роботи та зрізи і т. ін.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Заочна форма навчання
Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульнаконтрольна робота Залік
30

балів

  30

балів

40

балів

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

 1. Методика викладання іноземнихмов у середніх навчальних закладах :Підручник. Вид. 2-е, доп. і перероб. / Кол. авторівпідкерівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К. :Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах : Посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. / Кол. авторівпідкерівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.
 3. Методика навчання іноземних мов і культур: Теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичнихуніверситетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 530 с.
 4. Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англ.мова, нім. мова, франц. мова, ісп. мова : навчальний посібник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичнихуніверситетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за редакцієюНіколаєвоїС.Ю . – Ірпінь : Видавець Романенко Л.Л., 2016. – 398 с.
 5. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції:Курс лекцій: [навч.-метод, посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за ред. С.Ю. Ніколасвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
 6. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищихнавчальних закладах :Колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е.Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю. Ніколаєвої; техн. ред. І.Ф. Соболевої). – К. :Ленвіт, 2015. – 444 с.
 7. Поточна періодика: науково-методичні журнали «Іноземнімови», «Іноземні мови в школах України», «Англійська мова та література», “English”.
 8. Doff, A. Teach English : A training course for teachers. – Cambridge : CUP, 1991. – 286 p.
 9. Harmer J.How to teach English. – London : Longman Group, 1991. – 296 p.

 Мова викладання: українська, англійська.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувачкафедри                                 ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)