Основи теорії іншомовної комунікації

1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами іншомовною мовленнєвою компетентністю, а саме: лінгвістичними, соціокультурними, прагматичними компонентами комунікації з метою підвищення її ефективності, виявлення успішних мовленнєвих взаємодій та ототожнення національно-культурної специфіки мовленнєвого спілкування.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного мовлення, Практичною фонетикою англійської мови, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

 • знання методів, теорій, форм, і преференцій іншомовної комунікації;
 • уміння застосовувати нормативні засоби мови в комунікативній діяльності з урахуванням змістового наповнення, соціально-демографічних особливостей співрозмовника, специфіки ситуації спілкування та контексту;
 • здатність підвищувати ефективність мовної комунікації, виявляти успішні мовленнєві взаємодії комунікантів та ототожнювати національно-культурну специфіку мовленнєвого спілкування;
 • уміння створювати психологічно позитивний клімат для спілкування та організовувати ефективну комунікацію між учасниками освітнього процесу (студентами та викладачами).

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни, формують загальну мовно-мовленнєву компетентність та навички комунікативної діяльності, що роблять студента/випускника виші конкурентоспроможним у науково-навчальній, соціально-культурній, офіційно-діловій та перекладацькій сферах діяльності.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

 1. Вступ до теорії комунікації
 2. 2. Культура і комунікація
 3. Особа і комунікація
 4. Слухання у комунікації

Змістовий модуль 2.

 1. Вербальні повідомлення
 2. Невербальні повідомлення
 3. Міжперсональна комунікація: розмова
 4. Міжперсональні службові відносини

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: залік

5. Викладацький склад: М.В. Матковська, доцент кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.

2. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб.

К. : ВЦ «Академія», 2010. 312 с.

3. DeVito Joseph A. Human communication: the basic course. New-York : Pearson Education. 2006. 461 p.

4. Cutting Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students. London: Routledge. 2002. 186 p.

5. Dirven René. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2004. 277 p.

 

Науково-педагогічний працівник                                                                                 М.В. Матковська

Завідувач кафедри англійської мови                                                                           О.В. Галайбіда