Анотація навчальної дисципліни

Основи фонетики і фонології сучасної англійської мови

1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення загальних питань фонології і фонетики, інформаційних теорій, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; функціонально значимої звукової будови системи мови, а саме одиниць сегментного рівня членування – фонем й функціональної системи суперсегментних засобів – просодики, яку представляють інваріанти просодем (інтонем).

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного мовлення, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством, Історією англійської мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

 • знання теорії фонеми, основних концепцій, норм і варіантів вимови сучасної англійської мови;

 • уміння ідентифікувати темп, ритм, інтонування мовлення, розподіляти потік мовлення на паузи в типових ситуаціях спілкування;

 • розрізняти фоностилі мовлення та вживати їх при читанні текстів різних жанрів та говорінні;

 • уміння використовувати знання з фонетики і фонології англійської мови в професійній та міжкультурній комунікації.

Сфери реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: науково-педагогічна діяльність у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, науково-дослідницька, офіційно-ділова, соціально-культурна та перекладацька діяльність.

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

 1. Прелімінарії фонетики і фонології сучасної англійської мови
 2. Функціональний аспект звуків мовлення
 3. Система фонем англійської мови
 4. Склад в англійській мові

Змістовий модуль 2.

 1. Функціональний та фонологічний аспекти інтонації
 2. Природа ритму в сучасній англійській мові
 3. Територіальні варіанти англійської вимови
 4. Стандарт вимови

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС, 120 год. (14 год. аудиторних занять, 106 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: екзамен

5. Викладацький склад: М.В. Матковська, доцент кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

 1. Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2005. 208 с.
 2. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання. К. : КНЛУ, 1998. 60 с.
 3. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: посібник. Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. 240 с.
 4. Петрова С.В. Нескучная фонетика английского языка / С.В. Петрова, О.Н. Рудавин, А.Е. Бенина. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. 250 с.
 5. Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. London: BCA, 1995. 489 p.

Науково-педагогічний працівник                                                                        М.В. Матковська

Завідувач кафедри англійської мови                                                                  О.В. Галайбіда