Анотація навчальної дисципліни

Теорія і практика перекладу художнього тексту

 1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного англійського мовлення, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:
 • знання принципів аналізу художніх текстів, встановлення їх жанрово-стильової приналежності;особливостей мовленнєвої реалізації основних завдань перекладу; способів логіко-семантичних перетворень мікро- та макротексту; можливостей і шляхів перенесення мовно-літературних характеристик першотвору в структуру тексту перекладу;
 • уміння аналізувати текст, що підлягає перекладу;правильно оцінити культурно-історичну обстановку, в якій створювався текст, іспіввіднести її з тією, у якій виникає переклад;розглянути можливості та доцільність збереження певних рис оригінального твору і шляхи перетворення у тексті перекладу того, що не може бути відображеним точно;
 • здатність досягати прагматичної мети, для чого обрати потрібну модель перекладацького процесу;

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни, формують загальну перекладацьку компетентність та навички перекладацької діяльності, якіроблятьстудента / випускника ВНЗ конкурентоспроможним у світовому та європейському освітньо-науковому просторі (який здебільшого є англомовним) та при працевлаштуванні (на посади, які вимагають не тільки знання іноземної мови, але й уміння перекладати усне та писемне мовлення)

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

 1. Актуальні проблеми художнього перекладу. Переклад і стиль
 2. Порівняльний аналіз перекладу художнього тексту і його першотвору
 3. Переклад прозового твору і сучасна літературна мова
 4. Проблеми поетичного перекладу
 5. Особливості перекладу драматургічних творів

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: залік

5. Викладацький склад: О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

 1. Корунець 1.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова книга», 2003 – 448 с.
 2. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова кн., 2004. – 261 с.
 3. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. Для студентів перекладознавчих факультетів вищихнавчальних закладів. Навчальний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 200 с.
 4. Зорівчак Р.П. Фразеологічнаодиниця як перекладознавчакатегорія. – Л., Вищашк.., 1983. – 18 с.
 5. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: Навч. посіб. / За ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 310 с.

Науково-педагогічнийпрацівник                                               О.В. Галайбіда

Завідувач кафедри англійської мови                                  О.В. Галайбіда