АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Порівняльна типологія англійської та української мов

1. Мета дисципліни: сформувати у студентів рівень лінгвостилістичної компетенції, що дозволяє оперувати загальнонауковими основами стилістики, стилістичною термінологією, стилістичними ресурсами, технікою стилістичного аналізу українського/англійського тексту.

Завдання дисципліни:

– усвідомлювати та реалізувати принципи  стилістичної організації англійської та української мов і закономірності їх функціонування в письмовій та усній комунікації;

– користуватися  стилістичними ресурсами англійської та української мов, володіти високим рівнем стилістичної коректності у різних видах мовленнєвої діяльності;

– використовувати мову як засіб мовленнєвої та розумової діяльності, враховуючи особливості експресивних засобів та стилістичних прийомів на фонетичному,  лексичному та синтаксичному рівнях в порівнюваних мовах та особливості їх функціонування відповідно до функціонального стилю, сфери спілкування та регістру мови;

– здійснювати лінгвостилістичний аналіз текстів  як передумови перекладацького аналізу.

Оволодіння навчальною дисципліною «Порівняльна стилістика англійської та української мов» забезпечує отримання знань:

– основні поняття стилістики;

– основні фонологічні, граматичні, лексичні форми, категорії та відношення у стилістичному аналізі тексту;

– стилістичні прийоми та експресивні засоби української та англійської мов;

– стилістичну диференціацію української та англійської мов;

– основні категорії тексту, його композицію та архітектоніку умінь:

– усвідомлювати принципи системної організації мов і закономірності їхнього функціонування, готовність використовувати мову як засіб мовленнєвої та розумової діяльності;

– здійснювати компаративний аналіз стилістично маркованих одиниць в порівнюваних мовах, виділяючи їх спільні та відмінні ознаки;

– робити узагальнення про певні процеси сучасної англійської та української мов;

– розрізняти тексти за стилями, жанрами, композиційно-мовленнєвими формами;

–  здійснювати стилістичний аналіз тексту.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

Змістовий модуль 1

Тема 1. Contrastive typology, its aims and methods of investigation.

Тема 2. Typology of Vowels and Consonants in English and Ukrainian.

Тема 3. Typology of lexical systems of English and Ukrainian.

Тема 4. Typology of morphological systems of English and Ukrainian.

Тема 5. Typology characteristics of functional words.

Тема 6. Typology of syntactical systems of English and Ukrainian.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4кредити ECTS.

Загальна кількість годин – 120, з них на аудиторну роботу – 40 год, на самостійну – 80год.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання –залік (6 семестр)

6. Інформація про викладачів цієї навчальної дисципліни Фрасинюк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

7. Перелік основної літератури

  1. Корунець I. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. noci — Вінниця, 2003.
  2. Бровченко Т. О. Основи контрастивногоаналізу мов // Порівняльне дослідження з граматики англійської, української, російської мов. — К.,1981.
  3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекладацьких відділень вузів. — Вінниця, 2003.

Науково-педагогічні

працівники                                            ______________                Н.І. Фрасинюк___

                                                                  (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                              ______________                О.В. Галайбіда____

                                                                  (підпис)                                               (ініціали та прізвище)