АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Порівняльна типологія англійської та української мов

1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна типологія англійської та української мов» ─системне порівняння та зіставлення одиниць усіх рівнів мови, способів їх поєднання й функціонування у зіставлюваних мовах: голосні/приголосні звуки, склади, морфеми англійської та української мов, словесний наголос, інтонація; частини мови, морфологічні категорії та способи їхньої реалізації, словотвірні й формотвірні афікси, класифікація лексичних одиниць; синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та відношення на рівні різних типів і парадигматичних класів словосполучень, речень, надфразових єдностей порівнюваних мов; стилістичні засоби і прийоми у порівнюваних мовах; ізоморфні й аломорфні ознаки та явища всіх рівнів англійської та української мов; застосування порівняльного, частково компонентного і трансформаційного методів аналізу.

2.У ході вивчення навчальної дисципліни студентами засвоюватимуться систематичні знання з дисципліни «Порівняльна типологія англійської та української мов», розвиватиметься граматична компетентність, яка є невід’ємною складовою англомовної комунікативної компетентності. Сформовані граматична та комунікативна компетентності дозволять студентам:

– здійснювати типологічний аналіз особливостей актуалізації фонетичних, граматичних, лексичних одиниць і функціонування стилістичних прийомів англійської та української мов з виокремленням їхніх ізоморфних й аломорфних ознак;

– інтерпретувати конкретні типологічні явища та визначати їхню роль у межахтекстів різних функціональних стилів;

– долати мовну інтерференцію англійської та української мов шляхом виявлення схожих і відмінних рис обох мов в усному й письмовому мовленні;

– робити узагальнення про процеси, притаманні сучасним англійській та українській мовам, на основі спостереження мовних фактів;

– опрацьовувати мовний матеріал під час перекладацької та науково-дослідної діяльності;

Компетентності, сформовані у процесі вивчення дисципліни є необхідними для вступу до магістратури; для складання міжнародних тестів (IELTS, TOEFL, FCE) та при працевлаштуванні за фахом (коли володіння англійською та українською мовами є однією з вимог)

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

Змістовий модуль 1

Тема 1. Contrastive typology, its aims and methods of investigation. Тема 2. Typology of Vowels and Consonants in English and Ukrainian.

Тема 3. Typology of lexical systems of English and Ukrainian.

Тема 4. Typology of morphological systems of English and Ukrainian.

Тема 5. Typology characteristics of functional words.

Тема 6Typology of syntactical systems of English and Ukrainian.

4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4кредити ECTS.

Загальна кількість годин – 120, з них на аудиторну роботу – 40 год, на самостійну – 80год.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання –екзамен (5 семестр)

6. Інформація про викладачів цієї навчальної дисципліни

Фрасинюк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

7. Перелік основної літератури

  1. Корунець I. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. noci — Вінниця, 2003.
  2. Бровченко Т. О. Основи контрастивногоаналізу мов // Порівняльне дослідження з граматики англійської, української, російської мов. — К.,1981.
  3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекладацьких відділень вузів. — Вінниця, 2003.

Науково-педагогічні                                                            

працівники                                           _____________                           Н.І. Фрасинюк __

                                                                (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                             ______________                         О.В. Галайбіда___

                                                                (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)