Анотація навчальної дисципліни

Практикум з англійськомовної прагматики

1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів лінгво-прагматичної компетентності аналізувати комунікацію загалом, давати оцінку її учасникам, бачити за словами істинні наміри людини, «читати» характери особистостей з метою ефективного міжособистісного спілкування.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного мовлення, Практичною фонетикою англійської мови, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

 • знання методів, теорій, форм і понять сучасної прагматики;
 • уміння орієнтуватися у комунікативному процесі, узгоджувати свої прагма-комунікативні цілі і наміри, добирати моделі мовленнєвої поведінки до умов спілкування, виявляти та нейтралізувати комунікативні проблеми, посилювати свою комунікативну позицію;
 • уміння виявляти успішні мовленнєві взаємодії комунікантів та ототожнювати національно-культурну специфіку мовленнєвого спілкування;
 • здатність ідентифікувати умови успішності мовленнєвих актів, жанрів та дискурсів.

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни, формують загальну мовно-мовленнєву компетентність та навички комунікативної діяльності, що роблять студента/випускника виші конкурентоспроможним у науково-педагогічній, соціально-культурній, офіційно-діловій та перекладацькій сферах діяльності.

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

 1. Категоріальний апарат лінгвопрагматики
 2. 2. Сучасний етап розвитку мікро-, макро-, мегапрагматики
 3. Засоби мовного коду в прагматиці
 4. Породження і сприйняття мовлення як основи комунікації
 5. Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування

Змістовий модуль 2.

 1. Теорія мовленнєвих актів у світлі розвитку лінгвістичної прагматики
 2. Прагматика лексичних одиниць у спілкуванні
 3. Прагматика граматичних одиниць і категорій у комунікації
 4. Прагматика референції
 5. Загальна характеристика складових комунікативного акту (КА)

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС, 120 год. (14 год. аудиторних занять, 106 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: залік

5. Викладацький склад: М.В. Матковська, доцент кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

 1. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія. Львів: ПАІС, 2010. 336 с.
 2. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб.К. : ВЦ «Академія», 2010. 312 с.
 3. DeVito Joseph A. Human communication : the basic course. New-York : Pearson Education. 2006. 461 p.
 4. Cutting Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students. London : Routledge. 2002. 186 p.
 5. Dirven René. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. 2004. 277 p.

 

Науково-педагогічний працівник                                                                   М.В. Матковська

Завідувач кафедри англійської мови                                                             О.В. Галайбіда