АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практика усного та писемного англійського мовлення

1.Мета вивчення навчальної дисципліни:забезпечити практичне володіння англійською мовою як засобом усного і письмового спілкування у професійній діяльності.

2. Перелік компетентностей,здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: мовна компетентність (формування фонетичних навичок (ритміко-інтонаційні та слухо-вимовні), лексичних навичок (репродуктивні, рецептивні, навички обґрунтованої здогадки, користування різними видами словників), граматичних навичок (репродуктивні – навички говоріння та письма та рецептивні – навички аудіювання та читання); мовленнєва компетентність( розвиток мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі);соціокультурна компетентність(знання про культуру, традиції країни, мова якої вивчається);

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.EducationinBritain. Grammar: Noun. Pronoun. Active Tenses.

Змістовий модуль 2.HealthService. SportsandGames. Adjective. Passive Tenses.

Змістовий модуль 3.Theatre. Cinema. TV. World. Grammar:  Sequences of tenses. Modal verbs.

Змістовий модуль 4.BritainandUkraine. The Subjunctive Mood.

Змістовиймодуль 5. Travelling. The Infinitive.

Змістовиймодуль 6. English-speaking countries. The Gerund.

Змістовиймодуль 7. Character and Personality. The Participle and its Constructions.

Змістовий модуль 8.Political system. Law and crime. Education. The Use of the article and conjunctions.

Змістовий модуль 9 The world around us.

4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36кредитів ECTS.

Загальна кількість годин – 1080, з них на аудиторну роботу – 360 год, на самостійну – 720год.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 3, 5 семестри –залік; 4, 6, 8 –екзамен.

6. Інформація про викладачів цієї навчальної дисципліни:

Фрасинюк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

7. Перелік основної літератури:

  1. 1.Янсон В. В. Практичний курс англійськоїмови для студентіввищихнавчальнихзакладів. Книга 2: Навч. посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2007. – 368 с.
  2. Янсон В. В. Практичний курс англійськоїмови для студентіввищихнавчальнихзакладів. Книга 3: Навч. посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2007. – 368 с.
  3. Янсон В. В. Практичний курс англійськоїмови для студентіввищихнавчальнихзакладів. Книга 3: Навч. посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2007. – 368 с.
  4. 4. Черноватий Л.М. Практична граматикаанглійськоїмови з вправами: посібник для студентіввищихнавчальнихзакладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Том 1. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.
  5. Черноватий Л.М. Практична граматикаанглійськоїмови з вправами: посібник для студентіввищихнавчальнихзакладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Том 2. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 288 с.
  6. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка / А.С. Саакян– 2-е изд. – М: Айрис-пресс, 2004. – 448с.