АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практична фонетика англійської мови

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Практична фонетика англійської мови» у контексті підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література є вдосконалення навичок правильної вимови голосних та приголосних звуків, наголосу, темпу та ритму, навичок інтонування, розподілу потоку мовлення на паузи в типових ситуаціях мовлення, ознайомлення із словесною та фразовою просодією, графікою та орфографією.

Основним завданням вивчення дисципліни «Практична фонетика англійської мови» є формування у майбутнього фахівця мовно-мовленнєвої фонетичної компетентності. На практиці це допоможе глибше зрозуміти специфіку фонетичних явищ сучасної англійської мови, а саме обрання навчальної норми вимови, транскрипцію, типи помилок у вимові, застосування результатів фонетичного аналізу під час навчання вимови тощо.

Тип дисципліни: Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної (професійно орієнтованої) підготовки (дисципліна вільного вибору студента).

Міждисциплінарні зв’язки: граматика, лексикологія сучасної англійської мови, країнознавство, стилістика сучасної англійської мови, історія англійської мови.

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

Змістовий модуль 1. Subject-matter of phonetics

Змістовий модуль 2. Word stress

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 14 годин аудиторної та 106 самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

Перелік основної літератури:

  1. Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005. 208 с.
  2. Практична і теоретичнафонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання. К. : КНЛУ, 1998. – 60 с.
  3. Петрова С.В. Нескучная фонетика английского языка / С.В. Петрова, О.Н. Рудавин, А.Е. Бенина. – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. 250 с.