АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасний англомовний дискурс

1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Сучасний англомовний дискурс» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) є ознайомлення студентів із сучасною науковою лінгвістичною парадигмою, в якій панівне місце займає дискурс, як найвищий рівень комунікативної реалізації мови, інструмент здійснення усного та писемного спілкування в різноманітних сферах життя людини.

Взаємозв’язок дисципліни «Сучасний англомовний дискурс» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: теорія та практика перекладу, історія англійської мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, теоретична граматика першої іноземної мови, стилістика першої іноземної мови, лексикологія першої іноземної мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, іншомовної комунікації, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька, прогностична.

Сфери реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: викладання англійської мови в середніх закладах освіти, науково-дослідницька та методична, планування уроків у школі з урахуванням особливостей сучасного англомовного дискурсу та із залученням учнів до нього.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Змістовий модуль 1.Сучасний англомовний дискурс як ефективний інструмент спілкування

Тема 1. Загальний огляд підходів до об’єкта дослідження: визначення, становлення.

Тема 2. Структура та типи англомовного дискурсу.

Тема 3. Підходи до вивчення англомовного дискурсу.

Тема 4. Когнітивно-дискурсивна парадигма дослідження.

Тема 5. Медіа та інтернет-дискурс як індикатори сучасного розвитку англійської мови

Тема 6. Комунікативно-когнітивний аналіз англомовного дискурсу.

Тема 7. Номінативні одиниці та їх функції в англомовному дискурсі.

Тема 8. Особливості функціонування мовних одиниць різного рівня в англомовному дискурсі. Невербальні аспекти англомовного дискурсу.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

5. Форма семестрового контролю: залік.

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Кришталюк Ганна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

7. Перелік основної літератури.

  1. Кришталюк Г.А. Заперечення в англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект: [монографія] / Г.А. Кришталюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 184 с.
  2. Потапенко С.І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти: [монографія] / С.І. Потапенко. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – 391 с.
  3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.: Ваклер; К.: Рефл-бук, 2001. — 656 с.
  4. Kryshtaliuk G.A. Modern English Newspaper Discourse: Theory and Practice : textbook / G.A. Kryshtaliuk. – Kamianets-Podilsky : Publisher Zvoleiko D.G., 2013. – 136 p.
  5. Discourse, of course. An overview of research in discourse studies / ed. by Jan Renkema . – Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2009. – 403 p.

 

Науково-педагогічний працівник                                    Г.А. Кришталюк

 

Завідувач кафедри                                                            О.В. Галайбіда