Анотація навчальної дисципліни

Стратегії міжкультурного спілкування

1. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення стратегій і тактик міжкультурного спілкування, а саме: дозволів і заборон певної мовно-культурної спільноти; стереотипних ситуацій спілкування, етикетних характеристик універсальних актів комунікації; рольових та соціально-символічних особливостей; функціонально-стильових «підмов»; конверсаційних максим та систем кінетичних засобів спілкування.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного мовлення, Практичною фонетикою англійської мови, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

 • знання стратегій і тактик міжкультурного спілкування;
 • уміння аналізувати функціонально-стильові «підмови» стратегій і тактик; конверсаційні максими та системи кінетичних засобів спілкування;
 • уміння ідентифікувати рольові та соціально-символічні особливості універсальних актів комунікації;
 • уміння давати мовно-комунікативну характеристику комунікативних стратегій і тактик в англомовних лінгвокультурах.

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни, формують загальну лінгвістично-мовленнєву компетентність та навички комунікативної діяльності, що роблять студента/випускника виші конкурентоспроможним у сфері науково-педагогічної, офіційно-ділової, соціально-культурної й перекладацької діяльності.

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

 1. Національно-культурні чинники у спілкуванні
 2. Культура і комунікація. Мовленнєвий етикет
 3. Комунікативні табу
 4. Максими спілкування

Змістовий модуль 2.

 1. Вербальні особливості міжкультурної комунікації
 2. Невербальні особливості міжкультурної комунікації
 3. Міжперсональна невербальна комунікація
 4. Міжперсональні невербальні конфлікти

Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

4. Форма підсумкового контролю: залік

5. Викладацький склад: М.В. Матковська, доцент кафедри англійської мови

6. Перелік основної літератури:

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.
 2. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб.К. : ВЦ «Академія», 2010. 312 с.
 3. DeVito Joseph A. Human communication : the basic course. New-York : Pearson Education. 2006. 461 p.
 4. Cutting Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students. London : Routledge. 2002. 186 p.
 5. Dirven René. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. 2004. 277 p.

Науково-педагогічний працівник                                                                М.В. Матковська

Завідувач кафедри англійської мови                                                          О.В. Галайбіда