АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стилістика англійської мови

1. Мета навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” – вивчення функціональних стилів англійської мови, стилістичного потенціалу мовних засобів різних рівнів та їх ролі у конструюванні змісту тексту.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: лексикологія англійської мови, практика усного і писемного англійського мовлення, лінгвокраїнознавтво.

2. Дисципліна забезпечує набуття теоретичних та практичних компетентностей.

Вивчення дисципліни гарантує знання: системи функціональних стилів мови і мовлення, мовних норм використання літературної мови у різноманітних умовах мовного та соціального спілкування; стилістичну класифікацію англійського вокабуляру, стилістичну забарвленість слова, його супутні стилістичні відтінки, що виникають у контексті;  фонетичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та синтаксичних експресивних засобів та стилістичних прийомів; про композицію художнього тексту, індивідуальний стиль автора;

вміння: визначати і тлумачити стилістичні явища різних рівнів, які сприєють реалізації авторського задуму, здійснювати стилістичний аналіз конкретного мовного матеріалу;.

Сфера реалізації здобутих компетентностей: викладацька педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1  Стилістика у контексті загальної науки про мову

Поняття про стиль та стилістику. Поняття про функціональні стилі, їх особливості. Індивідуальний стиль автора.

Стилістична класифікація англійського вокабуляру.

Стилістичні засоби фонографічного та морфемного рівня.

Транспозиція на морфологічному рівні.

Лексичні експресивні засоби та стилістичні прийоми.

Синтаксичний рівень. Довжина та структура речення. Засоби зв’язку в реченні.

Синтаксичні стилістичні прийоми.

Побудова змісту тексту. Композиційні форми. Образ автора.

Основні вимоги до стилістичного аналізу тексту.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 год., у тому числі 40 год. аудиторної та 80 год. самостійної роботи

5. Форма семестрового контролю – залік

6. Науково-педагогічний працівник, який забезпечує викладання дисципліни: О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент.

7. Перелік основної літератури:

  1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л., Просвещение, 1981.
  2. Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту. Кам.-Под.: Абетка-НОВА, 2004.
  3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М., Просвещение, 1988.
  4. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. – Л., Просвещение, 1980.
  5. Galperin I.R. Stylistics. – M., Higher School Publishing House, 1971.
  6. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – M., Высшая школа, 1986.
  7. Yefimov L.P., Yasinetskaya E.A. Practical Stylistics of English. – Vinnitsa, 2004.