АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стилістика англійської мови

1. Мета навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” – виробити у студентів чітке уявлення про стилістику як мовознавчу дисципліну, навчити виявляти стилістичний потенціал мовних засобів та їх роль у конструюванні змісту тексту; підвищити загальну культуру та розвиток навичок вдумливого читання.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: лексикологія англійської мови, історія першої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Великобританії та США, практична й теоретична граматика першої іноземної мови, історія зарубіжної літератури, теорія літератури.

2. Дисципліна забезпечує набуття теоретичних та практичних компетентностей. Вивчення дисципліни гарантує знання: що таке стилістика як самостійний предмет; системи функціональних стилів мови і мовлення, мовознавчих норм та використання літературної мови у різноманітних умовах мовного та соціального спілкування; стилістичну класифікацію англійського вокабуляру, стилістичну забарвленість слова, його супутні стилістичні відтінки, що виникають у контексті; фонетичних, лексико-фразеологічних та синтаксичних експресивних засобів та стилістичних прийомів; про композицію змісту тексту, про індивідуальний стиль автора;

вміння: глибоко проникати в художній текст, визначати і правильно тлумачити мовні явища різних рівнів, які несуть в собі додаткову інформацію, виділяти засоби передачі цієї інформації і давати їх послідовний опис, виробити навички стилістичного аналізу конкретного мовного матеріалу; зосередити увагу на тексті як матеріальній першооснові будь-якої інтерпретації, розкрити авторський задум.

Сфера реалізації здобутих компетентностей: викладацька педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; непедагогічна діяльність у сфері послуг із необхідністю вільного володіння англійської мовою; перекладацька діяльність.

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1  Стилістика у контексті загальної науки про мову

Поняття про стиль та стилістику. Поняття про функціональні стилі, їх особливості. Індивідуальний стиль автора.

Стилістична класифікація англійського вокабуляру.

Стилістичні засоби фонографічного та морфемного рівня.

Лексичні експресивні засоби та стилістичні прийоми.

Синтаксичний рівень. Довжина та структура речення. Засоби зв’язку в реченні.

Синтаксичні стилістичні прийоми.

Транспозиція на морфологічному рівні.

Побудова змісту тексту. Композиційні форми. Образ автора.

Основні вимоги до стилістичного аналізу тексту.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 год., у тому числі 40 год. аудиторної та 80 год. самостійної роботи

5. Форма семестрового контролю – залік (6 семестр)

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання дисципліни: Марчишина А.А., канд. філол. наук, доцент; Петрова Т.М., канд. філол. наук, доцент; Остапенко В. І., ст. викладач

7. Перелік основної літератури:

 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л., Просвещение, 1981.
 2. Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту. Кам.-Под.: Абетка-НОВА, 2004.
 3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М., Просвещение, 1988.
 4. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. – Л., Просвещение, 1980.
 5. Galperin I.R. Stylistics. – M., Higher School Publishing House, 1971.
 6. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – M., Высшая школа, 1986.
 7. Yefimov L.P., Yasinetskaya E.A. Practical Stylistics of English. – Vinnitsa,2004.
 8. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата. – Киев, 1993.
 9. Голденков М.А. Осторожно, Hot Dog! Современный активный English. – M., 2001.
 10. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 1983.
 11. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М., 1985.
 12. Домашнев А.Н., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного текста. – М., 1989.
 13. Задорнова В.Я. Стилистика английского языка. – МГУ, 1985.
 14. Иванова П.П., Брандес О.Д. Стилистическая интерпретация текста. – М., Высшая школа, 1991.
 15. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять із стилістики англійської мови для студентів IV курсу / Уклад. О.П. Воробйова, Л.Ф. Бойцан, Л.В. Ганецька, О.Ю. Дубенко, І.О. Іноземцева, Л.Р. Чеботарьова, Л.Д. Якимчук. – К.–.КДПУ, 1996 (1997).
 16. Мойсеева Л.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. – К., 1984.
 17. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – Киев, 1991.
 18. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка. – М., Наука, 2002.
 19. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л., Просвещение, 1980.
 20. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для институтов и факультетов иностр. яз. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
 21. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. The University of Chicago Pree. Chicago and London, 1981.
 22. Soshalskaya E.G., Prokhorova V.I. Stylistic Analysis. – M.: Higher School Publ. House, 1976.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                                ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)