АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Теоретичний курс англійської мови

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» у контексті підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) є набуття студентами знань та умінь професійного аналізу закономірностей розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи.

Взаємозв’язок дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: історія англійської мови, теоретична граматика, теоретична фонетика, лексикологія, стилістика англійської мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

4. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

Змістовий модуль 1. Еволюціяанглійськоїмови

Тема 1. Історичніпередумовивиникненняанглійської мови

Тема 2. Лінгвістичні особливості фонетичної, граматичної та лексичної будови германських мов

Тема 3. Фонетика ново англійського періоду.

Тема 4. Великий зсув голосних

Змістовий модуль 2. Система та структура сучасноїанглійськоїмови

Тема 1. Фонетика сучасноїанглійськоїмови

Тема 2. Граматика сучасної англійської мови

Тема 3. Лексика сучасної англійської мови

Тема 4. Національні та регіональні варіанти сучасної англійської мови

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 самостійної та індивідуальної роботи.

5. Форма семестрового контролю:екзамен

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

7. Перелік основної літератури:

  1. Матковська М.В. AnIntroductiontoOldEnglish : Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – 272 с.
  2. Мороховська Е.Я. Основиграматикианглійськоїмови: Теорія і практика: посібник/Е.Я. Мороховська. ‒ К.: Вищашк., 1993. ‒ 472 с.
  3. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійськоїмови:посібник / В.Ю. Паращук. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 240 с.
  4. Crystal, David.The Cambridge Encyclopedia of the English Language / David Crystal. – London: BCA, 1995. – 489 p.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувачкафедри                                 ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)