АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Теорія іншомовної комунікації

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія іншомовної комунікації» у контексті підготовки бакалаврів спеціальності 014Середня освіта (Мова і література (англійська) є іншомовна комунікативна грамотність майбутнього спеціаліста, яка передбачає знання загальних законів спілкування, організації засобів мовного коду, категорій зовнішніх впливів на спілкування, виявлення успішних мовленнєвих взаємодій, ототожнення національно-культурної специфіки мовленнєвого спілкування тощо.

Взаємозв’язок дисципліни «Теорія іншомовної комунікації» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: практична граматика англійської мови, історія англійської мови, лексикологія, граматика, фонетика, стилістика англійської мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, науково-дослідницька.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.

Змістовий модуль 1. Теорія іншомовної комунікації

Тема 1. Вступ до теорії комунікації

Тема 2. Культура і комунікація

Тема 3. Власна особа і комунікація

Тема 4. Слухання у комунікації

Змістовий модуль 2. Міжперсональна комунікація

Тема 1. Вербальні повідомлення

Тема 2. Невербальні повідомлення

Тема 3. Міжперсональні службові відносини

Тема 4. Міжперсональні конфлікти

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної та 80 самостійної та індивідуальної роботи.

4. Форма семестрового контролю: екзамен (7 семестр)

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання цієї дисципліни: Матковська Марія Василівна, доцент кафедри англійської мови.

6. Перелік основної літератури:

  1. Бацевич, Флорій. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник /ФлорійБацевич. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
  2. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. /О.В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.
  3. DeVito, Joseph A. Human communication : the basic course / Joseph A. DeVito. – New-York: Pearson Education. – 2006. – 461 p.
  4. Cutting, Joan. Pragmatics and Discourse: A resource book for students / Joan Cutting. – London: Routledge, 2002. – 186 p.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                                 ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)