Усний переклад і перекладацький скоропис

Підготовка фахівців у галузі усного перекладу є дуже важливим завданням y контексті розширення міжнародних зв’язків України, проведення зростаючої кількості міжнародних нарад, симпозіумів, конференцій та семінарів як на державному, так і на галузевому рівні. Все це зумовлює велику потребу в фахівцях з усного послідовного перекладу.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-користуватися основними принципами та прийомами перекладацького скоропису для найточнішої передачі основної ідеї оригінального усного повідомлення засобами мови перекладу;

– усвідомлювати та реалізувати принципи лексико-граматичної та жанрово-стилістичної організації усних повідомлень англійською та українською мовою, їх функціонування в усному дискурсі;

– використовувати екстралінгвістичні фактори, знання базової термінологічної бази суспільно-політичного дискурсу та базову термінологію основних підмов сучасної науки і техніки для виконання завдань перекладацької діяльності;

– користуватися перекладацькими прийомами та техніками для подолання фонологічних, лексичних, та граматичних проблем під час сприйняття усного повідомлення.

Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни «Усний переклад і перекладацький скоропис» мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

– основних підходів до усного двостороннього перекладу, видів перекладу;

– основних регулятивних органів і асоціацій перекладачів;

– засад перекладу як міжмовної і міжкультурної комунікації;

– типів контекстів в усному перекладі;

– поняття семантичної надлишковості в усному перекладі;

– основ перекладацького скоропису;

– поняття «лакуна» в сприйманні усного дискурсу;

– термінології суспільно-політичного дискурсу;

– базової термінології основних підмов сучасної науки і техніки.

уміння:

  • Сприймати україномовний та англомовний текст на слух з урахуванням можливих труднощів сприйняття усного мовлення (швидкий темп мовлення; фонетичні особливості мовлення, зокрема акценти, притаманні носіям різних варіантів англійської мови, або особам, які не є носіями англійської мови; лексичні та синтаксичні лакуни або прогалини в усних повідомленнях тощо).
  • Застосовувати методику переведеннясприйнятого на слух усногоповідомлення у «внутрішнюмову» перекладача (слухача) шляхом пошуку та відборусинонімічнихлексичних, морфологічних та синтаксичниходиниць.
  • Володіти умінням швидко знаходити оптимальний варіант відтворення сприйнятих та переведених у «внутрішнюмову» мовленнєвих одиниць мовою перекладу (уміння застосовувати перекладацькі трансформації в усному перекладі).
  • Застосовувати спеціальні екстралінгвістичні навички, необхідні для здійснення професійногоусного перекладу (уміння запам’ятовувати текст, уміння застосовувати методику універсального перекладацького скоропису (УПС), уміння користуватися сучасними технічними засобами для здійснення усного послідовного перекладу).
  • Вміти користуватися сучасними загальними та галузевими (двомовними та тлумачними) традиційними та електронними словниками.
  • Вміти укладати власні глосарії галузевої термінологічної лексики та інших важких для запам’ятовування та перекладу лексичних одиниць.
  • Вміти використовувати сучасні інформаційні технології (комп’ютер, Інтернет) в процесі підготовки та виконання усного перекладу.