Уснийпереклад і перекладацькийскоропис

Підготовкафахівців у галузіусногоперекладу є дужеважливимзавданнямконтекстірозширенняміжнароднихзв’язківУкраїни, проведеннязростаючоїкількостіміжнароднихнарад, симпозіумів, конференційтасемінарівякнадержавному, так і нагалузевомурівні. Всецезумовлюєвеликупотребу в фахівцях з усногопослідовногоперекладу.

Метоюнавчальноїдисципліни є формування у студентівздатностей:

-користуватисяосновнимипринципамитаприйомамиперекладацькогоскорописудлянайточнішоїпередачіосновноїідеїоригінальногоусногоповідомленнязасобамимовиперекладу;

– усвідомлюватитареалізуватипринципилексико-граматичноїтажанрово-стилістичноїорганізаціїуснихповідомленьанглійськоютаукраїнськоюмовою, їхфункціонування в усномудискурсі;

– використовуватиекстралінгвістичніфактори, знаннябазовоїтермінологічноїбазисуспільно-політичногодискурсутабазовутермінологіюосновнихпідмовсучасноїнауки і технікидлявиконаннязавданьперекладацькоїдіяльності;

– користуватисяперекладацькимиприйомамитатехнікамидляподоланняфонологічних, лексичних, таграматичнихпроблемпідчассприйняттяусногоповідомленняпринципами.

Основнізавданнянавчальноїдисципліни

Згідно з вимогамиосвітньо-професійноїпрограмистудентипіслязасвоєннянавчальноїдисципліни «Уснийпереклад і перекладацькийскоропис» маютьпродемонструватитакірезультатинавчання:

знання:

– основнихпідходівдоусногодвосторонньогоперекладу, видівперекладу;

основнихрегулятивнихорганів і асоціаційперекладачів;

– засадперекладуякміжмовної і міжкультурноїкомунікації;

– типівконтекстів в усномуперекладі;

– поняттясемантичноїнадлишковості в усномуперекладі;

– основперекладацькогоскоропису;

– поняття «лакуна» в сприйманніусногодискурсу;

– термінологіїсуспільно-політичногодискурсу;

– базовоїтермінологіїосновнихпідмовсучасноїнауки і техніки.

уміння:

  • Сприймати україномовний та англомовний текст на слух з урахуванням можливих труднощів сприйняття усного мовлення (швидкий темп мовлення; фонетичні особливості мовлення, зокрема акценти, притаманні носіям різних варіантів англійської мови, або особам, які не є носіями англійської мови; лексичні та синтаксичні лакуни або прогалини в усних повідомленнях тощо).
  • Застосовувати методику переведеннясприйнятого на слух усногоповідомлення у «внутрішнюмову» перекладача (слухача) шляхом пошуку та відборусинонімічнихлексичних, морфологічних та синтаксичниходиниць.
  • Володітиуміннямшвидкознаходитиоптимальнийваріантвідтвореннясприйнятих та переведених у «внутрішнюмову» мовленнєвиходиницьмовою перекладу (уміннязастосовуватиперекладацькітрансформації в усномуперекладі).
  • Застосовуватиспеціальніекстралінгвістичнінавички, необхідні для здійсненняпрофесійногоусного перекладу (уміннязапам’ятовувати текст, уміннязастосовувати методику універсальногоперекладацькогоскоропису (УПС), уміннякористуватисясучаснимитехнічнимизасобами для здійсненняусногопослідовного перекладу).
  • Вмітикористуватисясучаснимизагальними та галузевими (двомовними та тлумачними) традиційними та електронними словниками.
  • Вмітиукладативласніглосаріїгалузевоїтермінологічної лексики та іншихважких для запам’ятовування та перекладу лексичниходиниць.
  • Вмітивикористовуватисучасніінформаційнітехнології (комп’ютер, Інтернет) в процесіпідготовки та виконанняусногоперекладу.