АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови

1. Метою викладання навчальної дисципліни“Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови” полягає у підвищенні професійної готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей щодо ефективності застосування знань, умінь та формуванні ними навичок, які дозволяють використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вирішення професійних задач, а також для вирішення різноманітних професійних задач – застосування у своїй науковій та творчій діяльності, роботі з документами, плануванні та проведенні уроку з використанням ІКТ, підготовці методичних матеріалів та засобів унаочнення, пошуку та обробці інформації.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:готувати дидактичні матеріали з навчальних тем чи розділів, мати бази даних навчального призначення, довідники;володіти педагогічними програмними засобами (електронні підручники, тренажери, імітатори, програми тестування);користуватися технічними засобами навчання (комп’ютерної, відео, аудіо, проекційної, телекомунікаційної техніки, мультимедійні дошки та інші пристрої); вдосконалювати методи навчання й організації навчального процесуділових і ситуаційних ігор; творчого пошуку нестандартних рішень у різноманітних ситуаціях; мультимедійного й дистанційного навчання тощо.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами – 1 змістовий модуль.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, у тому числі годин аудиторної – 40 ( 20год. – лекції, 20год. – практичні), самостійної та індивідуальної роботи – 80).

4. Форма семестрового контролю. Залік (8 семестр)

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання):

Фрасинюк Н.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Польова С.В., старший викладач, Кужель О.М., старший викладач

6. Перелік основної літератури.

  1. Бігич О.Б. Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови / О.Б.Бігич // Іноземні мови. – №2. – 2017. – С.3-9.
  2. Морська Л. І. Методична система підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів: монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 243 с.
  3. Олефіренко Н.В. Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення // Комп’ютер в школі та сім’ї. – № 6. – 2012. – С. 36-41.
  4. Поляничко І. О. Досвід використання інформаційних технологій у вивченні іноземних мов / І.О. Поляничко, А. М. Голік // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – №8. – С. 36-38.
  5. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е. Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю. Ніколаєвої; техн. ред. І.Ф. Соболевої). – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                                ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали тапрізвище)