Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємний компонент освітніх програм підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Організація практики здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Програми є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників практики від університету і бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість здобувачам вищої освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Завідувач практики університету

Римар Людмила Михайлівна

Адреса

кабінет № 415, вул. Огієнка, 61,
м.Кам’янець-Подільський, 32300

Телефон

(03849) 5-19-58

e-mail

praktuka@kpnu.edu.ua

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
галузі знань 01 Освіта

 

РОБОЧА Програма ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗНЗ (виробнича) за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта

Перша практика у школі (спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Мистецтво перекладу потребує постійного удосконалення і пошуку (виробнича практика  спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Договір на проведення практики студентів
Щоденник практики