Никитюк Світлана Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення, практична граматика англійської мови, ділова іноземна мова (англійська).

Наукові інтереси: антропоніміка, соціолінгвістика, функціональна стилістика, білінгвальний переклад поетичних творів.

 

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Никитюк С.І. До питання терміну «заочна освіта» в умовах підготовки вчителів іноземних мов Великої Британії. Scientific Journal Virtus. № 15, 2017. P. 117-120.
 2. Никитюк С.І. Потенціал рок-пісень у процесі вивчення іноземних мов. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 103-106.
 3. Никитюк С.І. Визначальні фактори у виборі власних імен. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т.3. C. 46-47.
 4. Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. XV. – С 202-206.
 5. Никитюк С.І. Технічні та дидактичні характеристики подкастингу як новітньої технології. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 9. С. 96-99.
 6. Никитюк С.І. Англійські назви об’єктів матеріальної культури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т.3. C. 48-49.
 7. Никитюк С.І. Лінгвістичні студії Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. XVІ. С. 210-215.
 8. Англійські та українські імена у літературі Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 52. – Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – С. 59-62.
 9. Історія виникнення та критерії відбору англійськомовних урбанонімів, космонімів та власних імен Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 10. Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 97-101. Фахове видання – категорія «В»
 10. Формування вербального компоненту лінгвокраїнознавчої компетенції з допомогою ідіом. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 31 (2021). Київ: Міленіум, 2021. С. 328-336.
 11. Світлана Никитюк. Англійськомовні прізвиська людей із оцінним маркером. День Соборності України : історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2022. Вип. 9. С. 132-135.
 12. Світлана Никитюк. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2022. Вип. 15. С. 88-90.
 13. Світлана Никитюк. Форми роботи з Інтернет-контентом в умовах дистанційного навчання. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2022. Вип. 7. С. 108-111.
 14. Світлана Никитюк. Ідіоми на позначення національного характеру американців. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 86-87.

Навчальні видання та посібники:

 1. BusinessEnglish (ділова англійська мова) / Никитюк С.І., Хоптяр А.О. Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. 80 с.
 2. AroundUkraine (Навколо України) / Никитюк С.І., Галайбіда О.В. Навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2020. 68с.
 3. Business English (ділова англійська мова). Навчальний посібник. Видання друге / Никитюк С.І., Хоптяр А.О. Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2021. 84 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури