АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порівняльна стилістика англійської та української мов

1. Мета дисципліни: сформувати у студентів рівень лінгвостилістичної компетенції, що дозволяє оперувати загальнонауковими основами стилістики, стилістичною термінологією, стилістичними ресурсами, технікою стилістичного аналізу українського/англійського тексту.

Завдання дисципліни:

 • усвідомлювати та реалізувати принципи  стилістичної організації англійської та української мов і закономірності їх функціонування в письмовій та усній комунікації;
 • користуватися  стилістичними ресурсами англійської та української мов, володіти високим рівнем стилістичної коректності у різних видах мовленнєвої діяльності;
 • використовувати мову як засіб мовленнєвої та розумової діяльності, враховуючи особливості експресивних засобів та стилістичних прийомів на фонетичному,  лексичному та синтаксичному рівнях в порівнюваних мовах та особливості їх функціонування відповідно до функціонального стилю, сфери спілкування та регістру мови;
 • здійснювати лінгвостилістичний аналіз текстів  як передумови перекладацького аналізу.

2. Оволодіння навчальною дисципліною «Порівняльна стилістика англійської та української мов» забезпечує отримання знань:

 • основні поняття стилістики;
 • основні фонологічні, граматичні, лексичні форми, категорії та відношення у стилістичному аналізі тексту;
 • стилістичні прийоми та експресивні засоби української та англійської мов;
 • стилістичну диференціацію української та англійської мов;
 • основні категорії тексту, його композицію та архітектоніку

 умінь:

 • усвідомлювати принципи системної організації мов і закономірності їхнього функціонування, готовність використовувати мову як засіб мовленнєвої та розумової діяльності;
 • здійснювати компаративний аналіз стилістично маркованих одиниць в порівнюваних мовах, виділяючи їх спільні та відмінні ознаки;
 • робити узагальнення про певні процеси сучасної англійської та української мов;
 • розрізняти тексти за стилями, жанрами, композиційно-мовленнєвими формами;
 • здійснювати стилістичний аналіз тексту.

Сфера реалізації здобутих компетентностей: викладацька педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; непедагогічна діяльність у сфері послуг із необхідністю вільного володіння англійською мовою; перекладацька діяльність; редагування англо/україномовних видань.

3. Зміст навчальної дисципліни.

Змістовий модуль 1

 1. Предмет і завдання контрастивної лексикології
 2. Типологія лексичних систем
 3. Морфемна структура слова у порівнюваних мовах. Словотвір у порівнюваних мовах
 4. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики лексичних одиниць. Семасіологія. Типи семантичної структури слова
 5. Лексико-семантичні системи мов у контрастивному висвітленні. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми
 6. Типологія фразеологічних одиниць
 7. Етимологія української та англійської мов
 8. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у порівнюваних мовах
 9. Лексикографія

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 год., у тому числі 40 год. аудиторної та 80 год. самостійної роботи

4. Форма семестрового контролю – залік.

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання дисципліни: Марчишина А.А., доктор філол. наук, доцент; Петрова Т.М., канд. філол. наук, доцент

5. Перелік основної літератури:

 1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для студентов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
 2. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 117с.
 3. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підруч. для ін-тів і фак. іноз. мов. – Харків: Основа, 1993. – 256 с.
 4. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 528 с.
 5. Марчишина А.А., Петрова Т.М. Лексикологія англійської мови: теорія і практика / навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – 63 с.
 6. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Пособие для студентов англ. отделений педагогических институтов. – М.-Л.: Просвещение, 1966. – 342 с.
 7. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю., Санкин А.А. Лексикология английского языка (на англ. яз.). – М.: Высшая школа, 1966. – 275 c.
 8. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови. – К.: КДЛУ, 1999.
 9. ArnoldV. The English Word. – М.: Высшая школа, 1977. – 346 c.
 10. Rayevskaya N.N. English Lexicology. – К.: Вища школа, 1979.
 11. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 с.
 12. Korunets I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian languages / I. V. Korunets. – Вінниця: Nova Knyha publishers, 2003. – 464 c.
 13. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник /М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр Академія, 2006. – 424 с.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                                ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

Порівняльна стилістика англійської та української мов