АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Когнітивна лінгвістика

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Когнітивна лінгвістика» у контексті підготовки фахівців спеціальності014 Середня освіта Мова і література (Англійська) є ознайомлення студентів з тим фактом, що мова є однією з когнітивних здібностей мовної особистості, а значення мовних одиниць не обмежується словником, а визначається контекстом та концептуалізацією дійсності. Крім того, вивчення зазначеної дисципліни покликано допомогти студентам у викладанні англійської мови, яка з когнітивних позицій розглядається як фонетичний, лексико-граматичний та семантичний континуум, який знаходиться у взаємній залежності з фізичними, ментальними та соціокультурними ознакамиособистості учня.

Взаємозв’язок дисципліни «Когнітивна лінгвістика» з іншими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців: історія англійської мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, теоретична граматика першої іноземної мови, стилістика першої іноземної мови, лексикологія першої іноземної мови.

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни: лінгвістична, іншомовної комунікації, когнітивна, соціокультурна, інформаційна, лінгводидактична, науково-дослідницька, прогностична.

Сфери реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: педагогічна, науково-дослідницька.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: Лінгвокогнітивний ракурс вивчення англійської мови

Тема 1. Загальний огляд когнітивної лінгвістики: визначення, історія, географія.

Тема 2. Основні терміни когнітивної лінгвістики та їх інтерпретація.

Тема 3. Теорія втіленого розуміння Дж. Лакоффа та М. Джонсона.

Тема 4. Когнітивна семантика. Фреймова семантика Ч. Філлмора та теорія доменів Р. Ленекера.

Тема 5. Теорія концептуальної метафори та метонімії Дж. Лакоффа.

Тема 6. Теорія ментального простору Ж. Фокон’є.

Тема 7. Концепти та лінгвокогнітивні підходи до їхвивчення.

Тема 8. Когнітивна граматика Р. Ленекера.

Тема 9. Методи когнітивної лінгвістики.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, кількість годин, у тому числі годин аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи)

5. Форма семестрового контролю: екзамен (7 семестр)

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Кришталюк Ганна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.

7. Перелік основної літератури.

  1. Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics / V. Evans. – Edinburgh : Edinburg University Press. 2007. – 251 p.
  2. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 851 p.
  3. Potapenko S.I. Introducing Cognitive Linguistics : manual for students / S.I. Potapenko. – Nizhyn :Nizhyn University Publishing House, 2013. – 136 p.
  4. The Cognitive Linguistics Reader / V. Evans, B.K. Bergen, J. Zinken (eds.). – London : Equinox Publishing Ltd., 2007. – 988 p.
  5. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Guyckens (eds.). – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 1365p.

Науково-педагогічний працівник                                    Г.А. Кришталюк

Завідувач кафедри                                                            О.В. Галайбіда