Кришталюк Ганна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Наукова біографія

2014  Присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови

2010  Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. германські мови

Дисертація «Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі: функціональний та лінгвокогнітивний аспекти»

2007 Закінчила аспірантуру при кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету

1998 Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови

Викладає навчальні дисципліни: теоретичні проблеми сучасної англістики, теоретична граматика англійської мови, сучасний англомовний дискурс, когнітивні аспекти перекладу, лінгвістичний аналіз англомовного тексту, функціональні аспекти граматики англійської мови. Керує написанням курсових і дипломних робіт.

Наукові інтереси: англістика, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, дискурсознавство.

Список наукових праць

за 2016-2019 рр.

  1. Анонсування подій у сучасному британському газетному дискурсі: комунікативно-когнітивний аспект. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). 2016. Вип. 23. С. 119-124.
  2. Embodied Representation of Events in Modern English Newspaper Discourse. Events and Narratives in Language. Lodz Studies in Language / ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Lukasz Bogucki. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. Vol. 52. P. 189-204.
  3. Друкований та електронний британський газетний гіпертекст: зіставне комунікативно-когнітивне дослідження. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2017. Вип. 45. С.279-283.
  4. Заперечення й аргументація: конструювання подій у сучасному англомовному газетному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Вип. 34. 2018. С.27-30.
  5. Phraseocognitive Dimension of Media Event Representation. Linguistic Studies. 2019. Vol. 37. P. 104–108.
  6. Образ-схемне моделювання конструкта ЗМІНА в сучасному англомовному газетному дискурсі. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / гол. ред. К.І. Мізін. Переяслав-Хмельницький; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. С. 144–151.
  7. Вербальне гіпертекстове конструювання медіа-подій у сучасному британському газетному дискурсі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2019. Вип. 49. С.104-109.