АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лінгвістика англомовного тексту

1. Мета навчальної дисципліни “Лінгвістика англомовного тексту” – навчити майбутніх фахівців-філологів сприймати та аналізувати художній текст, одержуючи з нього максимум інформації, розглядаючи його як цілісність форми і змісту; дати

уявлення про функціонально-стильову, жанрову приналежність тексту, навчити обгрунтовувати використання мовних одиниць, виразних засобів та стилістичних прийомів, встановлювати інтертекстуальні зв’язки та адресантно-адресатну спрямованість художнього тексту.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: стилістика першої іноземної мови, лексикологія першої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Великобританії та США, загальне мовознавство, теорія літератури, історія зарубіжної літератури.

2. Дисципліна забезпечує набуття теоретичних та практичних компетентностей. Вивчення дисципліни гарантує знання таких основних понять: лінгвістика, категорія, категорія тексту, інтерпретація тексту, точка зору відправника мовлення, декодування всіх інформаційних пластів тексту, системний зв’язок і обумовленість елементів всіх рівнів тексту, типи оповіді (оповідна перспектива), образ автора, точка зору, типи інформації художнього тексту, матеріальні сигнали передачі інформації, образ та образність, засоби вираження образу, композиційно-сюжетний поділ тексту, експліцитний та імпліцитний засоби викладення, системність всіх виразних засобів

Сфера реалізації здобутих компетентностей: викладацька педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; непедагогічна діяльність у сфері послуг із необхідністю вільного володіння англійської мовою; перекладацька діяльність; редагування текстових матеріалів.

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Лінгвістична інтерпретація англомовного художнього тексту

 1. Предмет та об’єкт лінгвістики тексту. Лінгвістична інтерпретація тексту. Зв’язок інтерпретації з іншими дисциплінами.
 2. Типи текстів за прагматичною метою. Категорії тексту. Теорія інформації та види інформації в тексті. Системна залежність та обумовленість всіх елементів художнього цілого.
 3. Сюжет та композиційна структура художнього тексту. Компоненти сюжету. Типи конфліктів у художньому тексті. Місце та час розвитку подій. Порядок викладення подій.
 4. Образна система художнього твору та засоби характеризації. Поняття протагоніста, антагоніста, героя, антигероя.
 5. Поняття оповідача у художньому тексті. Поняття розповідної перспективи. Типи оповіді (розповідної перспективи). Образ автора та його реалізація в тексті.
 6. Тональна система художнього твору. Поняття атмосфери, тону та авторського ставлення: у художньому тексті. Ідея художнього твору Поняття імплікації. Розведення понять ідеї художнього твору та теми художнього твору. Роль символів у творі.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 год., у тому числі 40 год. аудиторної та 80 год. самостійної роботи

4. Форма семестрового контролю – екзамен.

5. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання дисципліни: Марчишина А.А., доктор філологічних наук, доцент.

6, Перелік основної літератури:

 1. Марчишина А. Notes on Text Interpretation (a manual for graduate students) / Марчишина А.А. – Кам’янець-Подільський : Вид-во та друк ПП Мошинський В.С., 2014. – 148 с. (Рекомендовано МОН).
 2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. – М.: Флинта, 2002. – С. 54-71.
 3. Бабелюк О.А. Інтерпретація художнього тексту. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2006. – 114 с.
 4. Єфімов Л.П. Стилістика. – Вінниця, 2004. – 240 с.
 5. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 6. Скибо В.Н. Практический курс по интерпретации текста (английский язык). – М.: МГЛУ, 2004. – 120 с.
 7. Levitsky A.E., Slavova L. L., N.D.Borisenko. Linguistics [підручник]. – К. : Знання України, 2006. – 172 с.
 8. Poluzhyn M.M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics. – Вінниця: Фоліант, 2004. – P. 154-162.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри                              ___________                                 ______________

                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище)