Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Опис (анотація): Практика усного та писемного мовлення англійської

– дисципліна, яка практично готує студентів в контексті загальнофілологічної підготовки, предметом дослідження якої є практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок, умінь та соціокультурних компетенцій, спрямованих на розвиток спроможності студентів до автономного навчання і подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя.

Тип: навчальнадисциплінаналежить доциклунормативний.

Кількість кредитів: 27 кредитів ECTS: всього 810 год., з них: денна форма навчання – 342 год. аудиторних.

Викладацький склад: викладач англійської мови Никитюк С.І.

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих, вмотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів англійської мови, у ході комплексної реалізації практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Практична мета полягає у формуванні лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенцій.

Основні завдання дисципліни:

 1. Навчити застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою; усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.
 2. Сприятивикористаннюсоціокультурнихзнань івмінь в іншомовнійкомунікації.
 3. Навчитистудентівволодітичотирма видами мовленнєвоїдіяльності на відповідномурівні.
 4. Сприятирозвитку у студентівумінь та навичоккористуватисяанглійськоюмовою у професійних, наукових та іншихцілях.

Методи викладання дисципліни: рецептивні (аудіювання або читання тексту з метою ознайомлення з новою лексикою), рецептивно-продуктивні (написання орфографічних та словникових диктантів), репродуктивні (тренування лексико-граматичних структур в серіях комунікативних і формальних вправ; лексично та граматично правильний переклад навчальних текстів з англійської на українську та літературний переклад з української на англійську, усний та письмовийпереказпрочитаного/прослуханого тексту без підготовки та з попередньоюпідготовкою, уснийпереказказок, історій, жартів), продуктивні (складання плану тексту, формулюваннязапитань до тексту, розігрування сценок, діалогів, рольовихігор, опис картин, малюнків, фотографійізрізнимступенемдетальності). 

Методи оцінювання: поточне усне опитування та поточне тестування; словниковий диктант; самостійна робота, написання твору; письмова анотація змісту тексту; презентація колажів та проектних (групових) завдань; модульна контрольна робота; залік; екзамен.

Форма підсумкового контролю: 3 семестри – залік/іспит.

Зміст навчальної дисципліни за семестрами:

III семестр

Змістовий модуль 1FamilyLife

Тема1. Introductory course. Phonetics. Nice to meet you!

Тема 2. Family Life.

Тема 3. Professions. Relationship. Appearance.Objective and Possessive Pronouns

Граматика:  The usage of articles. Plural of nouns. Numerals. Forms of the verbs ’to be’ and ’to have’.Personal pronouns. Objective and Possessive pronouns.

Змістовиймодуль  2 Dwelling

Тема 4. Parts of the house. Décor.

Тема 5.  Modern conveniences.

Тема 6. Household chores.To be in the Present, Past and Future. Types of questions

Граматика:  Indefinite tenses. Types of questions. Prepositions.

Degrees of Comparison of Adjectives. Degrees of Comparison of Adverbs.

Змістовиймодуль 3 Daily Programme

Тема 7. Every day Routine. Timetable.

Тема 8.  Meals. Daily routine. Household duties.

Тема 9.  Working day.

ГраматикаProgressive tenses. Modal verbs can, may.

IV семестр

Змістовиймодуль 1 University

Тема 1. University

Тема 2. Shopping

Тема 3. Meals

Граматика: Tenses of Perfect group

Змістовиймодуль 2Week-end.

Тема 4.Entertainment.

Тема 5. Vacation.

Тема 6. Weather

ГраматикаTenses of Perfect Continuous group

V семестр

Змістовиймодуль1. Education in  Britain

Тема 1. Life at School

Тема 2. Teaching

Граматика:  Passive Voice. The Indirect speech. Sequence of tenses.

Змістовиймодуль 2. Health Service. Sports and Games. Continents and Countries.

Тема 1. Health Care.

Тема 2. Sports and Games.

Тема 3. Continents and Countries.

Граматика:  Modals

VI семестр

Змістовиймодуль 3. Theatre. Cinema. TV

Граматика: Subjunctive Mood.

Змістовиймодуль 4. Great Britain. Ukraine. Travelling

Тема 1.  Great Britain.

Тема 2. Ukraine. Ukrainians. Travelling

Граматика: Conditionals.

VII семестр

Змістовий модуль 1

Тема 1. My first class.

Тема 2. Fillings.

Тема 3. Time off .

Тема 4. Interests .

Граматика: The Infinitive. Infinitive complexes

Змістовиймодуль 2

Тема 5. Working life .

Тема 6. Going shopping .

Тема 7. School and studying .

Тема 8.Eating.

Граматика: Gerund. Gerundial complexes. Gerund and Infinitive.

VIIIсеместр

Змістовиймодуль 3

Тема 9. Houses.

Тема 10. Going out .

Тема 11. The Natural world .

Тема 12. People I know.

Граматика:Participle. Participial constructions.

Змістовиймодуль 4

Тема 13. Travel.

Тема 14. Technology .

Тема 15. News and events.

Граматика: Grammar revision.

Перелік основної літератури:

 1. Янсон В. В. APracticalGuideforLearnersofEnglish = Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 2: [навч. посібник] / В. В. Янсон, А.В.Свистун. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2003. – 352 с.
 2. Янсон В. В. APracticalGuideforLearnersofEnglish = Практичний курс англійськоїмови для студентіввищихнавчальнихзакладів.     Книга 3: [навч. посібник] / В. В. Янсон. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2004. – 368 с.
 3. Гужва Т. Англійськамова. Розмовні теми. Частина 1 / ТетянаГужва. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.
 4. Гужва Т. Англійськамова. Розмовні теми. Частина 2 / ТетянаГужва. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.
 5. ГусакТ.М. Modern English Grammar in Practice.WorkbookandGuidebook. BookI/ Т.М. Гусак.– Дрогобич: Коло, 2004. – 462 с.
 6. Остапенко В.І. Вживання часових форм англійського дієслова: [навч.-метод. посібник з практичної граматики англійської мови] / В.І.Остапенко, С.М.Федірко. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2016. – 120 с.
 7. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка. – 2-е изд. / А.С. Саакян. – М: Айрис-пресс, 2004. – 448с.

Науково-педагогічний

працівник                                              ___________                                 ______________

                                                                   (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

Завідувачкафедри                             ___________                                 ______________

                                                                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

Практика усного та писемного мовлення англійської мови