Анотація навчальної дисципліни

Теорія і практика перекладу

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичної бази, необхідної для успішного розвитку навичок перекладацької діяльності, вивчення перекладацьких термінів і понять; ознайомлення з основними віхами історії розвитку європейського і зокрема українського перекладу, визначення ролі перекладу для обміну інформацією та збагачення національних мов, поглиблення у студентів знань англійської мови; підготовка до проведення перекладознавчої науково-дослідницької роботи. У курсі викладаються основні положення перекладу та сучасного перекладознавства як міждисциплінарної галузі та як окремої лінгвістичної дисципліни. Також метою курсу є  розвинути у студентів практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу, ознайомити студентів з типовими проблемами, що виникають під час перекладу, з типами і видами перекладу та способами досягнення вірної передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного англійського мовлення, Практичною граматикою англійської мови, Історією англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, Лінгвокраїнознавством

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

  • знанняосновних етапів формування, напрямків та перспектив розвитку теоретичного перекладознавства; науково-методологічної бази і термінології сучасного теоретичного перекладознавства;
  • здатність використовувати різні види і типи перекладу, здійснювати перекладацьку діяльність,вибрати відповідну модель і систему прийомів перекладу для забезпечення адекватного відтворення цільовою мовою усної комунікації або писемного тексту;
  • уміння застосовувати лексичні, граматичні, стилістичні трансформації, враховуватилінгвокультурні особливості перекладу;
  • здатність забезпечувати діалог культур у процесі вивчення іноземної мови, застосовувати набуті знання в умовах міжкультурної комунікації,

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни формують загальну перекладацьку компетентність та навички перекладацької діяльності, якіроблятьстудента / випускника ВНЗ конкурентоспроможним  у світовому та європейському освітньо-науковому просторі (який здебільшого є англомовним) та при працевлаштуванні (на посади, які вимагають не тільки знання іноземної мови, але й уміння перекладати усне та писемне мовлення) 

3. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.Translation Theory and Practice.

Тема 1. Theoretical and methodological aspects of translation. A short historical outline of European and Ukrainian translation

Тема 2. The process of Translation and Communication. Adequate and equivalent translation

Тема 3. Basic translation devices

Тема 4. Lexical aspects of translation

Тема 5. Grammatical aspects of translation

Тема 6. Translation and style

Тема 7. Translation of phraseological and nationally biased units

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

Форма підсумкового контролю: залік (7 семестр)

4. Викладацький склад: О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

Перелік основної літератури:

  1. Корунець 1.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова книга», 2003 – 448 с.
  2. Мірам Г. Е. Основи перекладу: Курс лекцій: Навчальний посібник – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003.-240 с.
  3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: Навч. посіб. / За ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 310 с.

Науково-педагогічний працівник                                               О.В. Галайбіда

Завідувач кафедри англійської мови                                       О.В. Галайбіда

Теорія і практика перекладу