На факультеті іноземної філології відбувся захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти першого курсу, академічна група Ang1 – M22, які навчаються за навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти другого (м агістерського) ступеня галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) (термін навчання – 1 рік 4 місяці). Педпрактика проходила з 30 січня по 24 березня 2023 року (8 тижнів). Студенти звітували про виконання завдань педпрактики з Методики навчання англійської мови, Методики навчання зарубіжної літератури, Педагогіки, Психології. Вони зазначили, що педпрактика поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в університеті, дала змогу застосувати їх на практиці. Виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати методи й форми роботи, які активізуютьпізнавальну діяльність учнів. Здобувачі вищої освіти реалізовували індивідуальний підхід до кожного учня, враховували їхні вікові, психологічні, фізіологічні та, навіть, соціальні особливості, експерементували і проявляли свої здібності творчого і критичного мислення, переконалися, яким цікавим і суспільно необхідним є професійний шлях вчителя.
Керівники педпрактики від кафедри англійської мови, германських мов і зарубіжної літератури, психології освіти, педагогіки та управління навчальним закладом дали свою оцінку результатам практики, вказали на здобутки і успішне проходження практики здобувачами вищої освіти.

Захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня освіти денної форми навчання